เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8463 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8994 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7304 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระใบฎีกาเอกสิทธิ์ อนาวิโล

วัดอัมพวนาราม

ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2566

พระปลัดอนิรุทธิ์ อนุรุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่ามะกรูด

ต. กระเสียว อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระสมุห์พูลศักดิ์ อุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบวรศิริธรรม

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2566

พระอธิการ มารุตต์ รกฺขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลาดกระจับ

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูทักษิณานุกิจ ปริญฺญาโณ

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระเบญจมินทร์ อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโรงช้าง

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระอธิการไพศาล ธมฺมทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกาญจนาราม

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการวินัย อภิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดยางสว่างอารมณ์

ต. บ้านดอน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณตะไล

ต. หนองสะเดา อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระอธิการวิเชียร ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกเจ็ดลูก

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระตระกูล ขนฺติธมฺโม

วัดใหม่ปิ่นเกลียว

ต. นครปฐม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย) ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคลองเสมียนตรา

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระสมุห์นพดล ปิยสีโล

วัดโฆสิตาราม

ต. บางเลน อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

พระมหาเอนก สุภาจาโร

วัดพระลอย

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสมุห์สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺฺโญ

วัดอุทุมพราราม

ต. ดอนโพธิ์ทอง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) ครุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระอธิการเสียง สีลเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังกุลา

ต. เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระพุฒินันทน์ รํสิโย

วัดโพรงมะเดื่อ

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระสมุห์ จิรวัฒน์ จนฺทสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกม่วง บางปลาม้า

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระภูษิต คุตฺตจิตฺโต

วัดไชนาวาส

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูสังฆรักษ์ บุญก้อง กตปุญฺโญ

วัดหทัยนเรศวร์

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระครูธรรมธรชัยณรงค์ อภินนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโลกา

ต. บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระครูปลัดณัฐวุฒิ วุฑฺฒิสาโร

วัดจำปา

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระปลัดปัญญา สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทรงกระเทียม

ต. สาลี อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระมหาปัญญา จิตฺตปญฺโญ

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูสุวรรณคีรีรักษ์ โฆษธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาถ้ำโกปิดทอง

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูสมุห์ประสงค์ ญาณธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหญ่บ้านบ่อ

ต. บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระมหากมล กตปุญฺโญ

วัดอู่ยา

ต. ดอนกำยาน อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสมุห์อภิรัฐ ภูริญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิหารแดง

ต. พิหารแดง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนครชื่นชุ่ม

ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

234 รายการ / 8 หน้า
2
3
4
5
6
7
8