เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7446 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7954 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6390 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระสุเชาว์ นิติสาโร

วัดยางยี่แส

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมหาชาญ ชาตเมโธ

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอาคม อาภากโร

วัดปากแสก

ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระเอกพล สิริธโร

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระยงยุทธ จิตฺตธมฺโม

วัดพิพัฒนาราม

ต. วัดโบสถ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระธีรพล มหาโชโต

วัดพิพัฒนาราม

ต. วัดโบสถ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระกันตินันท์ สุมงฺคโล

วัดศาลาท่าทราย

ต. จรเข้ใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระธนดล ธนวุฑฺโฒ

วัดใหม่ปิ่นเกลียว

ต. นครปฐม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระถิรวัฒน์ ถิรวฑฺฒโน

วัดใหม่ปิ่นเกลียว

ต. นครปฐม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน

วัดใหม่ปิ่นเกลียว

ต. นครปฐม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระจิรวัมน์ อธิปญฺโญ

วัดท่าเสา

ต. ท่าเสา อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระศิรชัช ปิยธมฺโม

วัดท่าเสา

ต. ท่าเสา อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระประนอม ปสนฺโน

วัดพระนอน

ต. พิหารแดง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสมนึก ขนฺติธมฺโม

วัดสระด่าน

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระวิเชียร ถาวโร

วัดสระด่าน

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

ยุพิน กตปุญฺโญ

วัดชัยมงคล

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสายชล สิริทฑโต

วัคคณฑี

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสังวาลย์ สุทธิญาโณ

วัคคณฑี

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอธิการจำลอง อานนโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัคคณฑี

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสมุห์จวน จิตฺตสุโภ

วัดห้วยเจริญ

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระพิษณุ ภูริปญฺโญ

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระไพฑูรย์ ธมฺมทีโป

วัดยกกระบัตร

ต. ยกกระบัตร อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระจวน ขนฺติธมฺโม

วัดตปะโยคาราม

ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระชาญชัย อธิปุญฺโญ

วัดเนินเกษม

ต. มะขามล้ม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระเกรียงไกร สนฺติกโร

วัดยกกระบัตร

ต. ยกกระบัตร อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระนิรันดร์ โสภโณ

วัดยกกระบัตร

ต. ยกกระบัตร อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสุชิน อตฺถกาโม

วัดยกกระบัตร

ต. ยกกระบัตร อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระนันทกานต์ รวิวณฺโณ

วัดยกกระบัตร

ต. ยกกระบัตร อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสุรินทร์ ชิตมาโร

วัดพิพัฒนาราม

ต. วัดโบสถ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอเนกวิทย์ อนาวิโล

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

7,434 รายการ / 248 หน้า
1
2
3
4