เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8392 รูป
สามเณร
350 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8956 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7344 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระคฑาวุธ กนฺตธมฺโม

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระเจตวุฒิ ญาณธโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระพัฒนพงษ์ ธมฺมธีโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระณัฐพงศ์ ณฏฺฐวํโส

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระสารินทร์ สิรินฺธโร

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2565

พระณัฏฐ์รินทร์ ชิตินฺทริโย

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2565

พระสุริยัน ธมฺมจาโร

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

ต. บ้านแพ้ว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2565

พระสุขมงคล อตฺถกาโร

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-06-2565

พระทศพล คุณยุตฺโต

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-06-2565

พระปรีชา จกฺกวโร

วัดทุ่งสีหลง

ต. ลำเหย อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2565

พระธีรกิจ สุภากาโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2565

พระภาพย์ ฐานิสฺสโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2565

พระวุฒิพงษ์ ญาณโยธี

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2565

พระกิตติพันธ์ สิริพนฺโธ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2565

พระพัทธพล เขมปญฺโญ

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระพิเชษฐ์ ตปสีโล

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระจิตตริน อาภทฺธโร

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระกฤษดา ภทฺทโก

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระเดชณรงค์ ธมฺมทีโป

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระองอาจ อชิโต

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระจตุรงค์ สนฺตจิตฺโต

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระชินวัฒน์ อภิชฺชโว

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระจัตุรงค์ สุฐิตฺโต

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระณัฐวุฒิ ฐิตคุโณ

วัดเสาธงทอง

ต. มดแดง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2565

พระอัษฎายุธ ฐิตมโน

วัดหนองโพธิ์

ต. ห้วยหมอนทอง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 18-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2565

พระณัฐพล สนฺตมโน

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระทฤษฎี ชนาสโภ

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระธรรมธร จิตฺตถาโร

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระศตวรรษ วราสโย

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระชนันตพล อาภสฺสโร

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

8,378 รายการ / 280 หน้า
1
2
3
4