เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระชัยยันต์ โชติโก

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2567

พระนเรศ ฐิติโก

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2567

พระโกมล สุธีโร

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2567

พระภานุวัฒน์ ฐิตสีโล

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2567

พระอนิรุธ อุทโย

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2567

พระทินกร ทินฺนวโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2567

พระนนทชา นนฺนธโร

วัดคลองมะเดื่อ

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

พระปฏิพัทธ์ มหาวีโร

วัดจำปา

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2567

พระกิจจ์นาคิน สีลสาโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2567

พระธนกฤต ฐิตวีโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2567

พระวสินธุ์ กิจฺจสาโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2567

พระจิรพันธ์ จิรธมฺโม

วัดจำปา

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2567

พระสมุห์ศิริ สิริธมฺโม

วัดสระกร่างเจริญธรรม

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2567

พระเรืองศักดิ์ วิสุทฺธาโส

วัดคีรีรัตนาราม

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2567

พระภีรภัชร ธมตโล

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระสุพรพงษ์ ทมโก

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระพงศ์ศิริ ธมฺมรโต

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระจตุภัทร์ จิตคุโณ

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระปณุชิต ขนฺติโก

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระภูริภัทร ภูริภทฺโท

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระจิรพงษ์ ถิรวํโส

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

พระสหรัฐ สิริจนฺโท

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

พระฉัตรณรงค์ อินฺทสโล

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

มาก ขมวโร

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

เสน่ห์ กนฺตวีโร

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

โนรี ปญฺญาวุฒิโฒ

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

สวิง ปสนฺโณ

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

พระพงศกร วรสทฺโธ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2567

พระบุญหลง ปิยสีโล

วัดเขาเทพนิมิต

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2567

พระพงษ์พัฒน์ สารญาโณ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2567

8,300 รายการ / 277 หน้า
1
2
3
4