เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

                                                   พระมหาสุพิศ  ธมฺมคุตฺโต
                                                     (ป.ธ.๘, วท.บ.)
                                           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
                                             เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔
                                                    เจ้าคณะแขวงศิริราช

ชื่อ           
                 พระมหาสุพิศ   ฉายา   ธมฺมคุตฺโต   อายุ   ๔๖   พรรษา   ๒๓   วิทยฐานะ น.ธ.เอก
                 ป.ธ.๘, วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                 วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
             -      เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
             -      เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔
             -      เป็นเจ้าคณะแขวงศิริราช
             -      เป็นรักษาการผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
             -      เป็นรักษาการเลขานุการสำนักอำนวยการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
             -      เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
 
สถานะเดิม
                    ชื่อ  สุพิศ  นามสกุล  ศิริหนองหว้า  เกิดเมื่อ  ๗ ฯ ๘  ค่ำ  ปีมะโรง 
                    ตรงกับวันที่ ๑๕  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
                    ณ บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๕ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
                    ชื่อบิดา  นายสิงห์  นามสกุล  ศิริหนองหว้า
                    ชื่อมารดา  นางบุญเลี้ยง  นามสกุล  ศิริหนองหว้า
 
อุปสมบท
                   เมื่อวันที่ ๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ณ  วัดบ้านจาบ  ตำบลโนนแดง 
                   อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 


พระอุปัชฌาย์            พระมหากิตติพล กลฺยาณจารี วัดโนนแดง ตำบลโนนแดง
                               อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

พระกรรมวาจาจารย์   พระฉอ้อน  ลาภสมฺปนฺโน  วัดโนนแดง  ตำบลโนนแดง 
                               อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
  

พระอนุสาวนาจารย์    พระชูชาติ  โสภณจิตฺโต   วัดโนนแดง   ตำบลโนนแดง 
                               อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   
 
วิทยฐานะ
                    พ.ศ. ๒๕๓๒   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านเก่าค้อ  
                                       ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
                    พ.ศ. ๒๕๓๖   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนปริยัติสามัญ
                                       วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
                    พ.ศ. ๒๕๔๕   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  วัดตาชู
                                       สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
                   พ.ศ. ๒๕๔๕   สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  วัดตาชู
                                        สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
                    พ.ศ. ๒๕๔๘   สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดศาลา 
                                        สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
                    พ.ศ. ๒๕๕๐    สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค
                                        สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร
                    พ.ศ. ๒๕๕๔    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
                                        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การศึกษาพิเศษ
                                        สำเร็จการอบรมตามหลักสูตร อบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรม
                                        แผนกบาลี ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 
งานปกครอง
                    พ.ศ. ๒๕๕๓     เป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑
                    พ.ศ. ๒๕๕๕     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
                    พ.ศ. ๒๕๖๐      เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
                    พ.ศ. ๒๕๖๓      เป็นเลขานุการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
                    พ.ศ. ๒๕๖๔      เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงศิริราช
                    พ.ศ. ๒๕๖๔      เป็นเจ้าคณะแขวงศิริราช
                    พ.ศ. ๒๕๖๔      เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔


 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 728

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน พ.ศ. 2565 06:20:52

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:20

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 1048

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1062

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 738