เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๔
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 1647
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 8976
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดประชารัฐสร้างสุข 228
วัดท่องเที่ยว 169
วัดพัฒนาตัวอย่าง 81
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 37
สำนักปฏิบัติธรรม 167
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 22
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 143
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 11
โรงเรียนพระอภิธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัด 21
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 37
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 27
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 11
หอพระไตรปิฎก 10
พิพิธภัณฑ์ 28
อุทยานการศึกษาในวัด 42
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 241
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 18
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 57
สวนสมุนไพร 33
มูลนิธิ 32
สมาคม 4
ชมรม 14
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 2 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 9 0 0 0 0
วัดราษฎร์ 1455 0 0 0 0
สำนักสงฆ์ 83 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 72 0 0 0 0
วัดร้าง 2 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 8380 40
สามเณร 309 27
แม่ชี 89 1
ศิษย์วัด 33 3
บุคคลทั่วไปชาย 40 0
บุคคลทั่วไปหญิง 52 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๔ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7225 33 10
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 2
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 1
พระธรรมจาริก 1
พระวินยาธิการ 1
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
เจ้าอาวาส 1322
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 11
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 115
เจ้าสำนัก 113
รองเจ้าอาวาส 26
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 499
เลขานุการเจ้าอาวาส 44
เจ้าคณะตำบล 262
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 17
รองเจ้าคณะตำบล 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 15
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 237
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 3
เจ้าคณะอำเภอ 37
รองเจ้าคณะอำเภอ 37
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 12
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 34
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 38
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 8
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 4
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 5
เจ้าคณะภาค 1
รองเจ้าคณะภาค 1
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5
เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
นักธรรมตรี 2421
นักธรรมโท 1703
นักธรรมเอก 4174
เปรียญธรรม 1-2 339
เปรียญธรรม 3 345
เปรียญธรรม 4 224
เปรียญธรรม 5 137
เปรียญธรรม 6 127
เปรียญธรรม 7 91
เปรียญธรรม 8 41
เปรียญธรรม 9 60
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 16
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 13
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 12
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 9
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 7
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 10
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 6
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 4
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 16
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 4
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 5
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 0
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ป.4 1023
ป.6 1073
ป.7 148
ม.3 763
ม.6 742
ปวช. 220
ปวส. 192
ปริญญาตรี 801
ปริญญาโท 405
ปริญญาเอก 105