เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8689 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9236 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7509 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๔
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 1646
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 9312
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดประชารัฐสร้างสุข 218
วัดท่องเที่ยว 171
วัดพัฒนาตัวอย่าง 79
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 37
สำนักปฏิบัติธรรม 165
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 22
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 142
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 11
โรงเรียนพระอภิธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัด 21
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 35
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 25
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 10
หอพระไตรปิฎก 10
พิพิธภัณฑ์ 28
อุทยานการศึกษาในวัด 42
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 236
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 16
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 55
สวนสมุนไพร 32
มูลนิธิ 31
สมาคม 3
ชมรม 14
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 2 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 9 0 0 0 0
วัดราษฎร์ 1454 0 0 0 0
สำนักสงฆ์ 84 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 71 0 0 0 0
วัดร้าง 2 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 8689 42
สามเณร 331 28
แม่ชี 89 1
ศิษย์วัด 35 3
บุคคลทั่วไปชาย 41 0
บุคคลทั่วไปหญิง 51 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๔ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7509 18 5
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 2
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 1
พระธรรมจาริก 1
พระวินยาธิการ 1
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
เจ้าอาวาส 1326
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 10
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 120
เจ้าสำนัก 114
รองเจ้าอาวาส 29
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 495
เลขานุการเจ้าอาวาส 39
เจ้าคณะตำบล 267
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 17
รองเจ้าคณะตำบล 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 15
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 242
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 3
เจ้าคณะอำเภอ 37
รองเจ้าคณะอำเภอ 36
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 13
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 33
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 33
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 7
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 6
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 4
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 5
เจ้าคณะภาค 1
รองเจ้าคณะภาค 1
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
นักธรรมตรี 2496
นักธรรมโท 1724
นักธรรมเอก 4235
เปรียญธรรม 1-2 347
เปรียญธรรม 3 346
เปรียญธรรม 4 225
เปรียญธรรม 5 135
เปรียญธรรม 6 128
เปรียญธรรม 7 95
เปรียญธรรม 8 40
เปรียญธรรม 9 63
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 16
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 13
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 12
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 9
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 7
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 11
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 6
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 4
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 17
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 4
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 5
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 0
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ป.4 1078
ป.6 1129
ป.7 151
ม.3 809
ม.6 757
ปวช. 228
ปวส. 207
ปริญญาตรี 805
ปริญญาโท 406
ปริญญาเอก 95