เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
39 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
59 คน
ทั้งหมด
7963 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6390 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๔
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 1628
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 8039
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดประชารัฐสร้างสุข 22
วัดท่องเที่ยว 154
วัดพัฒนาตัวอย่าง 72
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 37
สำนักปฏิบัติธรรม 99
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 21
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 121
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 11
โรงเรียนพระอภิธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัด 19
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 35
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 21
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 9
หอพระไตรปิฎก 11
พิพิธภัณฑ์ 26
อุทยานการศึกษาในวัด 38
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 222
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 14
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50
สวนสมุนไพร 25
มูลนิธิ 30
สมาคม 2
ชมรม 8
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 2 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 9 0 0 0 0
วัดราษฎร์ 1453 0 0 0 0
สำนักสงฆ์ 79 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 60 0 0 0 0
วัดร้าง 0 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 7447 44
สามเณร 313 27
แม่ชี 71 0
ศิษย์วัด 39 5
บุคคลทั่วไปชาย 34 0
บุคคลทั่วไปหญิง 59 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๔ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 6390 10 0
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 2
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 3
พระปริยัตินิเทศก์ 1
พระธรรมจาริก 1
พระวินยาธิการ 1
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
เจ้าอาวาส 1216
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 4
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 95
เจ้าสำนัก 55
รองเจ้าอาวาส 33
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 444
เลขานุการเจ้าอาวาส 41
เจ้าคณะตำบล 258
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 10
รองเจ้าคณะตำบล 9
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 19
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 218
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 2
เจ้าคณะอำเภอ 35
รองเจ้าคณะอำเภอ 35
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 12
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 30
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 32
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 5
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 7
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 4
เจ้าคณะภาค 1
รองเจ้าคณะภาค 1
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1
เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
นักธรรมตรี 2333
นักธรรมโท 1670
นักธรรมเอก 3678
เปรียญธรรม 1-2 312
เปรียญธรรม 3 308
เปรียญธรรม 4 208
เปรียญธรรม 5 126
เปรียญธรรม 6 114
เปรียญธรรม 7 78
เปรียญธรรม 8 33
เปรียญธรรม 9 58
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 12
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 9
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 10
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 7
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 6
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 6
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 5
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 4
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 9
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 2
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 0
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 5
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 0
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ป.4 813
ป.6 866
ป.7 117
ม.3 618
ม.6 615
ปวช. 156
ปวส. 158
ปริญญาตรี 667
ปริญญาโท 344
ปริญญาเอก 71