เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๔
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 1643
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 9117
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดประชารัฐสร้างสุข 225
วัดท่องเที่ยว 170
วัดพัฒนาตัวอย่าง 80
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 37
สำนักปฏิบัติธรรม 166
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 22
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 142
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 11
โรงเรียนพระอภิธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัด 21
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 37
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 27
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 11
หอพระไตรปิฎก 10
พิพิธภัณฑ์ 28
อุทยานการศึกษาในวัด 42
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 240
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 18
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 56
สวนสมุนไพร 33
มูลนิธิ 32
สมาคม 4
ชมรม 14
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 2 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 9 0 0 0 0
วัดราษฎร์ 1451 0 0 0 0
สำนักสงฆ์ 83 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 72 0 0 0 0
วัดร้าง 2 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 8512 41
สามเณร 317 27
แม่ชี 88 1
ศิษย์วัด 36 3
บุคคลทั่วไปชาย 40 0
บุคคลทั่วไปหญิง 50 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๔ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7331 37 10
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 2
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 1
พระธรรมจาริก 1
พระวินยาธิการ 1
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
เจ้าอาวาส 1319
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 11
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 118
เจ้าสำนัก 113
รองเจ้าอาวาส 28
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 498
เลขานุการเจ้าอาวาส 42
เจ้าคณะตำบล 262
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 17
รองเจ้าคณะตำบล 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 16
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 235
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 3
เจ้าคณะอำเภอ 37
รองเจ้าคณะอำเภอ 36
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 11
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 34
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 36
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 6
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 6
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 3
เจ้าคณะภาค 1
รองเจ้าคณะภาค 1
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5
เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
นักธรรมตรี 2440
นักธรรมโท 1719
นักธรรมเอก 4181
เปรียญธรรม 1-2 344
เปรียญธรรม 3 345
เปรียญธรรม 4 226
เปรียญธรรม 5 138
เปรียญธรรม 6 127
เปรียญธรรม 7 90
เปรียญธรรม 8 41
เปรียญธรรม 9 62
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 16
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 13
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 12
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 9
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 7
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 10
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 6
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 4
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 16
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 4
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 5
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 0
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ป.4 1032
ป.6 1088
ป.7 149
ม.3 776
ม.6 750
ปวช. 221
ปวส. 194
ปริญญาตรี 797
ปริญญาโท 404
ปริญญาเอก 105