เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๔
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 1643
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 9166
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดประชารัฐสร้างสุข 221
วัดท่องเที่ยว 170
วัดพัฒนาตัวอย่าง 79
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 37
สำนักปฏิบัติธรรม 165
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 22
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 142
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 11
โรงเรียนพระอภิธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัด 21
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 36
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 26
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 10
หอพระไตรปิฎก 10
พิพิธภัณฑ์ 28
อุทยานการศึกษาในวัด 42
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 238
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 17
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 55
สวนสมุนไพร 32
มูลนิธิ 31
สมาคม 3
ชมรม 14
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 2 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 9 0 0 0 0
วัดราษฎร์ 1451 0 0 0 0
สำนักสงฆ์ 84 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 71 0 0 0 0
วัดร้าง 2 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 8549 41
สามเณร 325 28
แม่ชี 91 1
ศิษย์วัด 36 3
บุคคลทั่วไปชาย 40 0
บุคคลทั่วไปหญิง 50 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๔ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7377 28 5
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 2
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 1
พระธรรมจาริก 1
พระวินยาธิการ 1
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
เจ้าอาวาส 1324
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 11
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 121
เจ้าสำนัก 114
รองเจ้าอาวาส 28
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 498
เลขานุการเจ้าอาวาส 40
เจ้าคณะตำบล 265
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 17
รองเจ้าคณะตำบล 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 16
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 240
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 3
เจ้าคณะอำเภอ 37
รองเจ้าคณะอำเภอ 36
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 13
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 33
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 34
เจ้าคณะจังหวัด 2
รองเจ้าคณะจังหวัด 8
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 8
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 4
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 5
เจ้าคณะภาค 1
รองเจ้าคณะภาค 1
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4
เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
นักธรรมตรี 2477
นักธรรมโท 1720
นักธรรมเอก 4222
เปรียญธรรม 1-2 347
เปรียญธรรม 3 346
เปรียญธรรม 4 223
เปรียญธรรม 5 136
เปรียญธรรม 6 128
เปรียญธรรม 7 93
เปรียญธรรม 8 42
เปรียญธรรม 9 63
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 16
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 13
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 12
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 9
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 7
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 11
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 6
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 4
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 17
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 4
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 5
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 0
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔
ป.4 1059
ป.6 1108
ป.7 150
ม.3 797
ม.6 749
ปวช. 225
ปวส. 198
ปริญญาตรี 805
ปริญญาโท 404
ปริญญาเอก 101