เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหทัยนเรศวร์

รหัสวัด
2730701004

ชื่อวัด
วัดหทัยนเรศวร์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2546

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 19 เดือน มกราคม ปี 2549

ที่อยู่
วัดหทัยนเรศวร์

เลขที่
52

หมู่ที่
5

ซอย
สหพร

ถนน
ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

แขวง / ตำบล
ศาลายา

เขต / อำเภอ
พุทธมณฑล

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73170

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน 240 ตารางวา

อีเมล์
weacha@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระอภิธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นมูลนิธิมูลนิธิหทัยนเรศวร์
เป็นชมรมชมรมเสียงธรรมจากชาวพุทธ

จำนวนเข้าดู : 3342

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 22:34:18

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ พร้อมด้วยบุตร-ธิดา ได้มีจิตศรัทธายกที่ดินจํานวน ๕ ไร่ ๔๐ ตารางวา ถวายให้ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโสภณสมาธิคุณ (เฟื่อง  ปิยธมุโม ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล และเจ้าคณะแขวงท่าพระ กรุงเทพมหานคร สร้างเป็นสํานักสงฆ์เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้ตั้งนามว่า สํานักสงฆ์หทัยนเรศวร์
           ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ มีท่านพระครูพรหมสราภิรักษ์  (พระครูปลัดสาโรจน์)  เจ้าอาวาสวัด พรหมรังษี ได้ดําเนินการก่อสร้างศาลาไม้เป็นหลังแรกชั่วคราวเพื่อให้ทันเข้าพรรษาในปีนั้น เมื่อถึงวันเข้าพรรษาได้มีพระครูประศาสน์ฉวีเขต เจ้าคณะอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นประธานสงฆ์ปีแรกโดยมี พระครูสมุห์ดวง ฐิตธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลรับภาระดูแลพัฒนาการก่อสร้างวัดตลอดมา
           ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้ดําเนินการซื้อที่ขยายสํานักสงฆ์หทัยนเรศวร์ เพิ่มเติมอีก ๑ ไร่เศษ จนได้ครบ ๖ ไร่ เพื่อจะได้ตั้งเป็นวัดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งสํานักสงฆ์หทัยนเรศวร์ขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดหทัยนเรศวร์” โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ การตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดหทัยนเรศวร์ ก็ด้วยจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นนักรบที่เก่งกล้าในสมัยอยุธยา ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นามของวัดจึงมีความหมายว่าเป็น ดวงหทัย (ใจ) ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง) ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระครูสังฆรักษ์ บุญก้อง กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระครูสังฆรักษ์ ยศวีร์ ปมุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระองอาจ กิตฺติวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระประวิทย์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระพรสิทธิ์ เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระเกษม สุวิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระอนันต์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-12-2566

พระลาภ อาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระชวินท์ธรรม ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระพงศ์ธนา ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระพิรินทร์ ฐิตวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด