เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครปฐม

                           ประวัติ นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์

เกิดเมื่อวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔


การศึกษา

             ปริญญาตรี
                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             ปริญญาโท
                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การทำงาน
      พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕   ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๓-๕ สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
      พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
      พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘   นักวิชาการศาสนา ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม)
      พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร (อำนวยการระดับต้น)
      พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (อำนวยการระดับต้น)
      พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ (อำนวยการระดับสูง)
      พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี (อำนวยการระดับสูง)
      พ.ศ. ๒๕๖๕-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม (อำนวยการระดับสูง)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
      พ.ศ.๒๕๕๔ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
      พ.ศ.๒๕๖๓ ประถมมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ
      พ.ศ. ๒๕๔๑    ข้าราชการตัวอย่าง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
      พ.ศ. ๒๕๕๒   ข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ครุฑทองคำ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
      พ.ศ. ๒๕๕๘   บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
                         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 567

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 08:12:39

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:34

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 1046

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1060

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 737

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 728