เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสังฆรักษ์ประสงค์ ฐานุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลุ่มบัว

ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูสมุห์สมหวัง ถาวโร

วัดชายทุ่ง

ต. ท่าระหัด อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระกัณฐวัฒน์ เขมกาโม

วัดพุทธมงคล (หนองปรือ)

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสมุห์ สุพรรณ ฐาวโร

วัดจำปี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระสมุห์ สมศักดิ์ ปภสฺสโร

วัดจำปี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจำปี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระอธิการนพรัตน์ สุธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระปลัดสุรชัย สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหัววัว

ต. ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2565

พระมหาสมนึก วรธมฺโม

วัดกระโจมทอง

ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2566

พระปลัดฐิตินันช์ ญาณวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อคู่

ต. สระยายโสม อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระสมุห์บุญมา ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลาดสะแก

ต. ดอนตูม อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระอธิการสเมต สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดราษฎร์บูรณะ

ต. กฤษณา อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระปลัดสมัย จิตฺตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระอิฐ

ต. ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูสมุห์ณรงค์ ปริปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไทรทองพัฒนา

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2565

พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ

วัดรางตันนิลประดิษฐ์

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-12-2566

พระปลัดสุชาติ อติฉนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจันทราวาส

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คร้อพนัน

ต. ท่าไม้ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูกิตติสารธรรม (เดชา) กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าเจริญ

ต. บางใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2566

พระครูพินิตสุวรรรภูมิ ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโบสถ์วิทยาคาร

ต. ยุ้งทะลาย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระปลัดเหลือ สปฺปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองยายทรัพย์

ต. สระยายโสม อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูโพธิสีลวัฒน์ (สมบัติ) ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองปล้อง

ต. หนองโพธิ์ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระอธิการพรม มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองโพธิ์

ต. หนองโพธิ์ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระชานนท์ ปสนฺนจิตฺโต

วัดบางพลี

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูศรีสาครกิจ ภูริวฑฺฒโน

วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2565

พระครูอนุกิจโสภณ (ยอด) สุทฺธจิตฺโต

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูวิสุทธิสมณการ (สามารถ) สมโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดงกะเชา

ต. ไร่รถ อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหานิพิฐพนธ์ กิตฺติพนฺโธ

วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระอธิการสุวรรณภูมิ ธมฺมรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองน้ำแดง (ศรีดำรงธรรม)

ต. ไร่รถ อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระมหารัตนโชติ อติวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโป่งพรานอินทร์

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2566

พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ) อาภาธโร

วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

237 รายการ / 8 หน้า
4
5
6
7
8