เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาบุญเกล้า นาคเสโน

วัดโพธิ์งาม

ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

พระณรงค์ สนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอรุณธรรมเจดีย์

ต. ทะเลบก อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2566

พระอธิการเอกชัย ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพตาแทน

ต. ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการอนุชา อนุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระครูอเนกคุณากร อรุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวเขา

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระปลัดชาญวิทย์ ชิตมาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

ต. ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระสมุห์ สุริยัณห์ สิริปญฺโญ

วัดเกาะ

ต. วังหว้า อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระใบฎีกาพูลสวัสดิ์ จิตฺตปญฺโญ

หวายเหนียว

ต. หวายเหนียว อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระณรงค์เดช ยโสธโร

สำนักสงฆ์ป่านวกาญจน์

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสังฆรักษ์อรุณ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดงสัก

ต. พงตึก อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระใบฎีกาเอกภาพ วรมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองขาม

ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2567

พระณัฏฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ

วัดสิงห์

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระอธิการสุจินต์ สุทฺธิจิตฺโต

วัดหนองสำโรง

ต. หนองราชวัตร อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-11-2566

พระสันติ คนฺธาโภ

วัดดอนเก้า

ต. บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระใบฎีกาบุญรักษ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

วัดไผ่งาม

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระครูสุนทรจันทโรภาส จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปากดง

ต. หัวเขา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระปลัดจักรกฤษ ปภสฺสโร

วัดหนองหลวง

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐานุตตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสันติวนาราม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระชาญชนะชัย อาทิจฺโจ

วัดสระศรีเจริญ

ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระมหาโอภาส อนาลโย

วัดบ่อสุพรรณ

ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระ​มานะ​ วิมโล

วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-05-2567

พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระทุ่ม

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระพชรพล ธมฺมรโต

วัดท่ากุ่ม

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระพิษณุ ภูริปญฺโญ

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการบุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดผึ้งหลวง

ต. อุโลกสี่หมื่น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระมหาณรงค์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งกระเจ็ด

ต. ดอนมะเกลือ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2566

พระปลัดสมลักษณ์ ติกฺขปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดยางยี่แส

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระมหาถนอม ฐานวโร

วัดไร่เกาะต้นสำโรง

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดอนวัช อภิลาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านดงน้อย

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระธงค์ชัย ธีรปญฺโญ

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

233 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4