เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาปัญญา กรงทอง

ฉายา
จิตฺตปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 93

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 21:00:11

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:32:11

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
              ชื่อ ปัญญา   นามสกุล  กรงทอง   เกิดวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๔๙๘   ตรงกับ  ๓  ฯ   ๖  ปีมะแม
              บิดา  ชื่อเล็ก   นามสกุล  กรงทอง   มารดา  ชื่อวิล  นามสกุล ชอุ่ม   
ภูมิลำเนา 
               อยู่บ้านเลขที่   ๑๒   ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
            วันที่  ๑๒   เดือน มิถุนายน  ๒๕๒๖    ตรงกับวัน  ๑  ฯ   ๘   ปีกุน
            พระอุปัชฌาย์  พระครูสุขวรคุณ   วัดหนองพังตรุ  ตำบลพังตรุ   อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีอุปสมบท
            วันที่  ๑๒   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๖  ตรงกับวัน  ๑  ฯ    ๘  ปีกุน
             พระอุปัชฌาย์  พระครูสุขวรคุณ  วัดหนองพังตรุ  ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
             พระกรรมวาจาจารย์   พระมหาปราโมทย์  ปโมทิโต  วัดบ้านถ้ำ  ตำบลเขาน้อย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
             พระอนุสาวนาจารย์  พระสมุห์ปริญญา  ปริญฺญาโณ  วัดมโนธรรมมาราม  ตำบลเขาน้อย   อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบรี
สังกัดวัด
           วัดสามกระบือเผือก    ๖๑  หมู่ที่  ๔  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
            พ.ศ.  ๒๕๐๕   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  ๔  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
            พ.ศ.  ๒๕๑๘    สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
            พ.ศ.  ๒๕๑๙    สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
            พ.ศ.  ๒๕๒๐    สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
            พ.ศ.  ๒๕๒๒    สำเร็จการศึกษาประโยค  ๑ – ๒
            พ.ศ.  ๒๕๒๔    สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม  ๓  ประโยค
            พ.ศ.  ๒๕๒๗    สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม  ๔  ประโยค
            พ.ศ.  ๒๕๒๙     สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม  ๕  ประโยค
            พ.ศ.  ๒๕๔๓     สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม  ๖  ประโยค
            พ.ศ.  ๒๕๔๕      สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม  ๗  ประโยค
งานการปกครอง
           พ.ศ.  ๒๕๓๑           เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
           พ.ศ.  ๒๕๔๗           เป็นรองเจ้าอาวาส
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)
 
 
ประวัติ      พระสายชล  สารมติโก
สถานะเดิม
                ชื่อ  สายชล   นามสกุล  เขียวพระอินทร์  เกิดวันที่   ๑๔     ตรงกับวัน      ปี
                บิดา ชื่อโอด   นามสกุล  เขียวพระอินทร์   มารดา ชื่อสุนทร  เดชอุดม
ภูมิลำเนา
                อยู่บ้านเลขที่   ๑๓๔    หมู่ที่  ๘   ตำบลสามควายเผือก    อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
               วันที่   ๑๕   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑   ตรงกับวัน  ๔   ฯ    ๖     ปี ฉลู
               พระอุปัชฌาย์  พระครูสันติธรรมรัต  วัดธรรมศาลา   ตำบลธรรมศาลา    อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
               วันที่  ๑๕     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑   ตรงกับวัน ๔  ฯ   ๖   ปี ฉลู
                พระอุปัชฌาย์  พระครูสันติธรรมรัต  วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
                พระกรรมวาจาจารย์  พระใบฎีกาเฉลิม ยสธโร   วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
               พระอนุสาวนาจารย์ พระสุชิน  ธมฺเมสโก   วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
              วัดสามกระบือเผือก    ๖๑   หมู่ที่  ๔   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
             พ.ศ. ๒๕๒๔       สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
             พ.ศ. ๒๕๓๐       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี 
             พ.ศ. ๒๕๓๖       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
             พ.ศ. ๒๕๓๗       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2520
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2110
โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์