เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอธิการอุทัย ญาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2567

พระทราย ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหินแหลม

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

พระมหารัชชานนท์ อภิปุญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรี

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2567

พระมหาณัฐพล ณฏฺฐพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งเข็น

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2567

พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัวหวั่น

ต. บัวปากท่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2567

สุชีพ สุธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไชยนาราษฎร์

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระอธิการภูษิต คุตฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกโคเฒ่า

ต. โคกโคเฒ่า อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเฝ้า

ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2566

พระณรงค์ สนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอรุณธรรมเจดีย์

ต. ทะเลบก อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2566

พระอธิการวันชนะ ฐานุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าทอง

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2566

พระครูใบฎีกากันตินันท์ สุมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทองขาหย่าง

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระมหาธเนตร ธมฺมรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านโพธิ์

ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระอธิการไสว อาภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองบอน

ต. โคกช้าง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระอธิการเอกชัย ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพตาแทน

ต. ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการสมชาย วชิรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระอธิการทรง ธนปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านสระ

ต. บ้านสระ อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2566

พระใบฎีกาประเสริฐ อภิวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองแจ้ง

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-04-2565

พระอธิการรชต ทีปว็โส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังจรเข้

ต. องค์พระ อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระอธิการอนุชา อนุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระครูอเนกคุณากร อรุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวเขา

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระครูโกศลพิมลกิจ (ทศพล) จนฺทสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองสองห้องผาสุการาม

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมุห์จำรัส สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำกูปนฬวัน

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอธิการสิทธิ์ จนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองสำรอง

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมุห์ฉลวย เทวสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูโสภณกาญจนาภิวัฒน์ (สมาน) อภิวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระกลอย

ต. รางสาลี่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระวินัยธรสมบูรณ์ สุธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเพิง

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอธิการคฑา อธิจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเล็ก (รางสะเดา)

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระปลัดปิยะวัตร เตชธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรางเฆ่สักกะพุทธาวาส

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระปลัดชาญวิทย์ ชิตมาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

ต. ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระอธิการประวิทย์ ปวฒฺฑโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเกาะแก้ววนาราม

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

1,318 รายการ / 44 หน้า
1
2
3
4