เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.

เจ้าคณะภาค ๑๔

                                              ประวัติ พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
                             (แย้ม กิตฺตินฺธโร น.ธ.เอก,ป.ธ.๓, พธ.ด.กิตติมศักดิ์ ปร.ด. )
ชื่อ
                   พระธรรมวชิรานุวัตร ฉายา กิตฺตินฺธโร อายุ ๖๗ ปี พรรษา ๔๖
                   วิทยฐานะ ป.ธ.๓,น.ธ.เอก, รป.บ., รป.ม., พธ.ด.กิตติมศักดิ์, ปร.ด.
                   วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
                              ๑. เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
                              ๒. เจ้าคณะภาค ๑๔
                              ๓. ประธานกรรมการโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง
                              4. ประธานคณะอนุกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
                              5. รองประธานอนุกรรมการ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง
                              6. ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกับกำดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
                              7. รักษาการรองแม่กองธรรมสนามหลวงหนกลาง

สถานะเดิม
                  ชื่อ แย้ม นามสกุล อินทร์กรุงเก่า
                  เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘ ปี มะแม
                  บิดาชื่อ นายหยวก อินทร์กรุงเก่า มารดาชื่อ นางทวี ศรีบุญรอด
                  บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


บรรพชา
                  วัน ๔ ฯ ๖ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐
                  ณ พัทธสีมาวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

           พระอุปัชฌาย์   พระปัญญาวิมลมุนี (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) วัดไร่ขิง
                                  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                                 (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)
อุปสมบท
                   วัน ๓ ฯ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
                   ณ พัทธสีมาวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอุปัชฌาย์             พระปฐมนคราภิรักษ์ (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู
                                 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                                (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมเสนานี”) 
พระกรรมวาจาจารย์    พระมหาปราณี  อินฺทวํโส ป.ธ.๓ วัดไร่ขิง
                                 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                                (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่“พระราชวิสุทธาจารย์”) 
พระอนุสาวนาจารย์   พระอธิการบุญธรรม จารุวณฺโณ วัดบางเลน
                                 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
                                (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูอุปจิตบุญวัฒน์”)

วิทยฐานะ
                พ.ศ.๒๕๑๐  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดรางกำหยาด
                                    ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๑๓  สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง
                                    อำเภอสามพราน สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๑๓  สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง
                                    อำเภอสามพราน สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๙  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
                                    จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
                พ.ศ.๒๕๖๒  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
                                    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
                                    จากวิทยาลัยนครราชสีมา
                พ.ศ.๒๕๖๕  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                                    (รป.ด.) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

เกียรติคุณพิเศษ
                พ.ศ.๒๕๔๑  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.)
                                     สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
                                     สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณ
                                     ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสงเคราะห์ประชาชน
                                     และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                     สาขาสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
                พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ
                                     เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.๒๕๕๒
                พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
                                      จากวิทยาลัยทองสุข
                พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พื้นฐานการศึกษา)
                                     จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
                พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                     สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
                                     การจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                พ.ศ.๒๕๕๖  ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหาร
                                     การศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
                พ.ศ.๒๕๕๗  ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                      สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
                พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                                      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
งานปกครอง
                พ.ศ.๒๕๓๔   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
                พ.ศ.๒๕๓๘   เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔
                พ.ศ.๒๕๔๕    เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
                พ.ศ.๒๕๔๘   เป็นเจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๔๙   เป็นพระอุปัชฌาย์ (ประเภทวิสามัญ)
                พ.ศ.๒๕๕๑   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
                                      พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๒   เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่)
                                      รุ่นที่ ๑๓ ณ วัดสามพระยา วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
                พ.ศ.๒๕๕๗   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๖๔    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๔

งานพิเศษ
                พ.ศ.๒๕๔๑   ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโรงเรียนสหศึกษาบาลี จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๔๘   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๔๙   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๐   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)                                             
                                      อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๒   เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง
                พ.ศ.๒๕๕๒   เป็นประธานมูลนิธิเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
                พ.ศ.๒๕๕๒   เป็นประธานมูลนิธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
                พ.ศ.๒๕๕๒   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                     โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๒   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๕   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๗   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๗   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๘   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                      โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์  
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                พ.ศ.๒๕๕๘   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ
                                      สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                     “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง
                พ.ศ.๒๕๖๐   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
                                     สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                     “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง
               พ.ศ.๒๕๖๓   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
                                     วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง
               พ.ศ.๒๕๖๓   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้าง
                                    ความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                    “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ส่วนกลาง

สมณศักดิ์
               พ.ศ.๒๕๓๓   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของพระธรรมมหาวีรานุวัตร
                                    รองเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ.๒๕๓๕   ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส
                                    พระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนาม ที่ “พระครูโสภณปัญญาวุธ”  
(ผจล.ชท.)
               พ.ศ.๒๕๔๐   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร
                                    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชอ.)
               พ.ศ.๒๕๔๕   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วย
                                    เจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชพ.)
               พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ
                                    ในราชทินนามที่ “พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์”
               พ.ศ.๒๕๕๔   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช
                                    ในราชทินนามที่ “พระราชวิริยาลังการ  สุวิธานศาสนกิจ  มหาคณิสสร
                                     บวรสังฆาราม คามวาสี”
               พ.ศ.๒๕๕๘   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
                                    ในราชทินนามที่ “พระเทพศาสนาภิบาล  ไพศาลสังฆกิจธำรง
                                    อุบาลีวงศพิพัฒน์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี
 
              พ.ศ.๒๕๖๖   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม
                                    ในราชทินนามที่ “ พระธรรมวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจวิธาน  สีลสมาจารธำรง
                                    อุบาลีวงศวราภรณ์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี "

 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 1049

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 17:14:30

ข้อมูลเมื่อ : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 16:25:02

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1062

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 739

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 729