เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

พระครูปลัด พงษ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

                                         ประวัติ พระครูปลัด พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ
                                                  ( น.ธ.เอก,พธ.บ.พธ.ม.,ปร.ด.)

ชื่อ
                พระครูปลัด พงศ์พันธ์ ฉายา ขนฺติโสภโณ อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก
                พธ.บ.(รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
                ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
                วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
               
 ๑. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
                ๒. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

สถานะเดิม
                ชื่อ พงศ์พันธ์   นามสกุล    สีลาโคตร
                เกิดวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔
                บิดาชื่อ นายวุฒิ สีลาโคตร มารดาชื่อ นางนพมาส สีลาโคตร
                บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

บรรพชา
                วัน ๒ ฯ ๔ ค่ำ ปีเถาะ  ตรงกับวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
                ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอุปัชฌาย์     พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) วัดไร่ขิง
                        ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                        (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพศาสนาภิบาล”

อุปสมบท
                       วัน ๒ ฯ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
                       ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอุปัชฌาย์               พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) วัดไร่ขิง
                                  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                                  (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพศาสนาภิบาล”)
พระกรรมวาจาจารย์      พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก) วัดท่าพูด
                                  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์       พระครูปลัด ทวี  สิรินฺธโร  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
                                  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                                  (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูโสภณปฐมาภรณ์”)

วิทยฐานะ
               พ.ศ.๒๕๕๒    สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
                                    จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
               พ.ศ. ๒๕๕๗   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
                                    วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ. ๒๕๕๘    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาชาวิชารัฐศาสตร์)
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
               พ.ศ. ๒๕๕๙   สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                พ.ศ. ๒๕๖๕   สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
                                   มหาวิทยาลัยปทุมธานี

งานปกครอง
                พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
               พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

งานศึกษา
               พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน     เป็นคณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน     เป็นกองเลขานุการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี
                                                ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน     เป็นกรรมการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔
                                                ณ สนามอบรมวัดไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

งานพิเศษ
                พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน     เป็นกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง
               พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน     เป็นกรรมการมูลนิธิเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
               พ.ศ.๒๕๖๒                 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
                                                โครงการสร้างความปรองดอง
                                                สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                               “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ส่วนกลาง
               พ.ศ.๒๕๖๔                 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการ
                                                โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
                                                การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

สมณศักดิ์
                พ.ศ. ๒๕๕๕               ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระปลัด"ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่  
                                                 ของพระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม
                พ.ศ. ๒๕๕๗               ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระครูปลัด"
                                                 ฐานานุกรมใน พระราชวิริยาลังการ(แย้ม กิตฺตินฺธโร)
                                                 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง


 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 68

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน พ.ศ. 2565 06:28:05

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:23:08

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระเทพศาสนาภิบาล
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 109

พระบวรรังษี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 71

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 85

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครปฐม

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 29

นายอัครนันท์ นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 64