เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

                                         ประวัติ  พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ (พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ)
                                                  ( น.ธ.เอก,พธ.บ.พธ.ม.,ปร.ด.)

ชื่อ
                พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ฉายา ขนฺติโสภโณ อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก
                พธ.บ.(รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
                ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
                วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
               
 ๑. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
                ๒. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

สถานะเดิม
                ชื่อ พงศ์พันธ์   นามสกุล    สีลาโคตร
                เกิดวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔
                บิดาชื่อ นายวุฒิ สีลาโคตร มารดาชื่อ นางนพมาส สีลาโคตร
                บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

บรรพชา
                วัน ๒ ฯ ๔ ค่ำ ปีเถาะ  ตรงกับวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
                ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอุปัชฌาย์     พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) วัดไร่ขิง
                        ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                        (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพศาสนาภิบาล”

อุปสมบท
                       วัน ๒ ฯ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
                       ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอุปัชฌาย์               พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) วัดไร่ขิง
                                  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                                  (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพศาสนาภิบาล”)
พระกรรมวาจาจารย์      พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก) วัดท่าพูด
                                  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์       พระครูปลัด ทวี  สิรินฺธโร  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
                                  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                                  (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูโสภณปฐมาภรณ์”)

วิทยฐานะ
               พ.ศ.๒๕๕๒    สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
                                    จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
               พ.ศ. ๒๕๕๗   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
                                    วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ. ๒๕๕๘    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาชาวิชารัฐศาสตร์)
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
               พ.ศ. ๒๕๕๙   สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                พ.ศ. ๒๕๖๕   สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
                                   มหาวิทยาลัยปทุมธานี

งานปกครอง
                พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
               พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

งานศึกษา
               พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน     เป็นคณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน     เป็นกองเลขานุการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี
                                                ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน     เป็นกรรมการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔
                                                ณ สนามอบรมวัดไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

งานพิเศษ
                พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน     เป็นกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง
               พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน     เป็นกรรมการมูลนิธิเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
               พ.ศ.๒๕๖๒                 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
                                                โครงการสร้างความปรองดอง
                                                สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                               “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ส่วนกลาง
               พ.ศ.๒๕๖๔                 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการ
                                                โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
                                                การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

สมณศักดิ์
                พ.ศ. ๒๕๕๕               ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระปลัด"ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่  
                                                 ของพระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม
                พ.ศ. ๒๕๕๗               ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระครูปลัด"
                                                 ฐานานุกรมใน พระราชวิริยาลังการ(แย้ม กิตฺตินฺธโร)
                                                 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

                พ.ศ. ๒๕๖๖                ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วิบูลมหาคณานุนายก ตรีปิฏกธรรมรักขิต"
                                                 ฐานานุกรมใน พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์ ญาณวีโร)
                                                 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร

 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 738

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มกราคม พ.ศ. 2566 08:47:05

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:23:08

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 1049

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1062

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 729