เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

นางสาวจันทิรา เคหะนาค

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสุพรรณบุรี

                       ประวัติ  นางสาวจันทิรา  เคหะนาค

ชื่อและนามสกุล          นางสาวจันทิรา เคหะนาค  

ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
วัน เดือน ปีเกิด           วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗

การศึกษา                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร บ.ธ.บ. (คอมพิวเตอร์)
                                รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม               หลักสูตรวิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง

ประสบการณ์พิเศษ      จากวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี             
                                 อาจารย์พิเศษ บรรยาย ถวายความรู้นิสิต วิชาการจัดการ
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
                                 ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์
                                 สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๖

ประวัติการรับราชการ   ๑. นักวิชาการศึกษา ๓ สำนักงานศึกษาธิการ  อำเภอมโนรมย์
                                      จังหวัดชัยนาท 
                                 ๒. นักวิชาการศึกษา ๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
                                     วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
                                 ๓. นักวิชาการศึกษา ๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
                                     วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕     ถึงวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
                                 ๔. นักวิชาการวัฒนธรรม ๕ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
                                      วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕    ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗
                                 ๕. นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
                                     วันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๔๗   ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘
                                 ๖. นักวิชาการศาสนา ๖ ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
                                     วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๔๘   ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๘
                                 ๗. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
                                     สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี
                                      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                                     วันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๔๘   ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
                                 ๘. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
                                      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
                                      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
                                      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
                                 ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
                                      วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
                                ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
                                      วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 365

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน พ.ศ. 2565 06:16:55

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:03

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 1050

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1062

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 739

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 729