เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

นายชีวิน อภิบาลบุญชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสมุทรสาคร

                                          ประวัติ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย

ชื่อ/นามสกุล            นายชีวิน อภิบาลบุญชัย

ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

เกิด                         วันที่    เดือน    พ.ศ. 

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาตรี           ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา สภาบันราชภัฏธนบุรี
                                    ศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                    นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         หลักสูตรการอบรม   นักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      

    

ประวัติการรับราชการ

          พ.ศ. ๒๕๔๑     เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับ ๓ สังกัดกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

                                  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดปทุมาธานี
                                 ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
                                 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          พ.ศ.  ๒๕๖๕     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 180

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 10:50:00

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:03

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 488

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 432

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 405

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 473