เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8463 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8994 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7304 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคลองเสมียนตรา

รหัสวัด
2730504004

ชื่อวัด
วัดคลองเสมียนตรา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
วัดคลองเสมียนตรา

เลขที่
122

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางภาษี

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0929514998

จำนวนเข้าดู : 917

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มกราคม พ.ศ. 2565 12:24:43

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:52:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดคลองเสมียนตรา
          วัดคลองเสมียนตรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่๑๒๒ หมู่ที่ 11 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕ ไร่ ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานรามสีมา เมื่อวันที ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕2
มีอาณาเขตดังนี้
          ทิศเหนือ         จรดคลองสาธารณะ(คลองเสมียนตรา)
          ทิศใต้            จรดที่นาของนายสังวน  สุขเย็น
          ทิศตะวันออก    จรดที่ดินของนางนิด  พร้อมจิตร
          ทิศตะวันตก     จรดที่ดินของนายบุญสืบ  ปันเชื้อ
ความเป็นมา
          วัดคลองเสมียนตรา เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยความศรัทธาของนายบุญไร ยอดจิตร์ และนางนิตย์ พร้อมจิตร์ ๒ คนพี่น้องได้ มีจิตศรัทธาน้อมถวายที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕2๖
          จากนั้นชาวบ้านคลองเสมียนตราก็ได้ช่วยกันพัฒนาวัด โดยได้นิมนต์พระภิกษุมาอยู่จำพรรษามากบ้างน้อยบ้างของในแต่ละปี เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวคลองเสมียนตรา มีการสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล กุฏิที่พักสงฆ์, ห้องน้ำห้องสุขา สร้างตามความเหมาะสมใน ขณะนั้น เรียกง่ายๆว่าตามประสาชาวบ้าน บางครั้งก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามแผนผังการสร้างวัด ว่าสิ่งไหน ที่สร้างขึ้นสมควรจะ อยู่ตำแหน่งไหน ระยะเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเป็นไปเพียงแค่ชั่วคราวก็ชำรุดทรุดลง ชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นพร้อม ทั้งพระสงฆ์ก็ลดน้อยถอยลง ทำให้สถานการณ์ในช่วงนั้นย่ำแย่ลงทุกที
          ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ชาวบ้านคลองเสมียนตรานำโดยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปกราบอาราธนาพระสังข์ชัย ฐานิสฺสโร จากวัดลากค้า จังหวัดนนทบุรี มาเป็นผู้ช่วยบริหารและพัฒนาวัด และก็เกิดความไม่เข้าใจกันบ้างระหว่างพระสงฆ์ที่มาอยู่ก่อน แต่ก็สามารถเข้าใจได้ พระสงฆ์ที่มาอยู่จำพรรษาก่อนก็หลีกให้พัฒนาต่อไป
          จากนั้นพระสังข์ชัย ฐานิสฺสโร ก็ได้ปรึกษากับชาวบ้านในด้านการพัฒนาวัด เริ่มจากการปรับพื้นที่ของวัดเพราะสภาพโดยทั่วไป ของหมู่บ้าน และวัดเป็นที่ราบลุ่ม พ่อหน้าน้ำหลากมาก็ท่วมเสียหายหมด ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตายหมด จึงได้ดำเนินการถมดิน ในเบื้องต้นก่อน
          ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ได้มีการวางรากฐานศาลาการเปรียญและอุโบสถขึ้น ตลอดถึงกุฏิเจ้าอาวาส ห้องน้ำห้องสุขา ปลูกต้นไม้โดยกอบเพื่อความร่มรื่น
          พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้รับหนังสืออนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕4๖
          พ.ศ. ๒๕๔๗ พระสังข์ชัย ฐานิสฺสโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตราพร้อมกับได้รับการแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม “พระสมุห์”
การพัฒนาวัดในการสร้างถาวรวัตถุ
          เมื่อพระสมุห์สังข์ชัย ฐานิสฺสโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดมาโดยตลอด โดยมีการพัฒนาวัด อาทิสร้างซุ้มประตูปากทางเข้าวัด สร้างเมรุ สร้างเขื่อนริมคลองเสมียนตรา ในด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณร มีการส่งพระครูสอนไปอบรมเด็กนักเรียนตามโรงเรียนที่ใกล้วัด
เจ้าอาวาส
พระสมุห์สังข์ชัย ฐานิสสโร ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน
ปูชนียวัตถุของวัด
          พระประธานในอุโบสถ

รายการพระ

พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย) ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระธวัธชัย จนฺทูปโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระวีระ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระธเรศ จนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระป๊อก ถิรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด