เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอธิการวันชัย ปญฺญาสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

บัญชา สิริจนฺโท

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระมหานิรินธน์ อินฺทปญฺโญ

ท่ามะกา

ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระครูกาญจนธีรวงศ์ ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่เจริญผล

ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูโกมุทสมานคุณ จนฺทฺโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระบัวก่ำ

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระชานนท์ สุเมธี

วัดบัวปากท่า

ต. นิลเพชร อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสมชาย โชติปญฺโญ

วัดทัพหลวง

ต. ทัพหลวง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูใบฎีกาพิเชษฐ์ สุเมโธ

วัดทัพหลวง

ต. ทัพหลวง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-09-2565

พระครูใบฎีกา พิเศษ จารุวณฺโณ

วัดทองธรรมิการาม

ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระเกรียงไกร กิตฺติสาโร

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระมนต์เดชา เมตฺตจิตฺโต

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระยุทธนา ญาณธโร

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระทวีศักดิ์ หิรญฺญปริปุณฺโณ

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระภษร ผาสุโก

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระชาลี ปิยธมฺโม

วัดฝาโถ

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขามุสิการาม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระมหาโอภาส อนาลโย

วัดบ่อสุพรรณ

ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระบุญทอง อคฺคธมฺโม

วัดท่าเตียน

ต. เดิมบาง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระมหาสัจจวัฒณ์ วชิรญาโณ

วัดไร่เกาะต้นสำโรง

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระทุ่ม

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระมหาชาญ ชาตเมโธ

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอเนกวิทย์ อนาวิโล

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2565

พระมหาสุดใจ จนฺทปญฺโญ

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2565

พระมณฑล ฐิตโสภโณ

วัดหนองงูเหลือม

ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสุภาพ อกิญฺจโน

วัดหนองงูเหลือม

ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระรัก อนาลโย

วัดหนองงูเหลือม

ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระธีรวิชญ์ ธีรธมฺโม

วัดหนองบัว

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาถนอม ฐานวโร

วัดไร่เกาะต้นสำโรง

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสนั่น อานนฺโท

วัดไร่เกาะต้นสำโรง

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

793 รายการ / 27 หน้า
1
2
3
4
5