เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูใบฎีกา ถวิล ตนฺติปาโล

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสุธีร์ วิสุทฺโธ

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระประวิทย์ อภินนฺโท

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระประมวล อคฺคปุญฺโญ

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระครูวินัยธรฉัตรชัย ฐานสมฺปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-09-2566

พระมหาจิรโชติ อรุโณ

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระปิยะบุตร ปิยวณฺโณ

วัดโพธิ์แจ้

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระสงกร เขมปาลี

วัดเสถียรรัตนาราม

ต. ศีรษะทอง อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 16-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระมหาสุทธิวัฒน์ สิริสุทโธ

วัดเสถียรรัตนาราม

ต. ศีรษะทอง อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกตาล

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระวาริน ฐานุตฺตโร

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระสมศักดิ์ สิกฺขาสโภ

วัดสำโรง

ต. วัดสำโรง อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาปทุม คุณากโร

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระครูขันตยาภิรัต (เชื่อม) ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระภาคภูมิ สุขิโต

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระครูมงคลสุทธิกิจ (ศิริ) ภาณิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยพลู

ต. ห้วยพลู อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอธิการเอนก คุณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีมหาโพธิ์

ต. ศรีมหาโพธิ์ อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2565

พระสุชาติ ธมฺมธโช

วัดท้องไทร

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาธัชณัท สนฺตจิตโต

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระปลัดพงศ์พัสกร ธมฺมปารคู

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระใบฎีกาสมศักดิ์ อตฺตสาโร

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระครูสุนทรปุญญานุยุต คุตจิตฺโต

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมุห์ไพรวัน คุณวนฺโต

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระทองชุบ ปิยธมฺโม

วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระไพศาล เตชปญฺโญ

วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระสมใจ สมจิตฺโต

วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระครูสังวรสาธุวัตร (สำรวย) สํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระประเสริฐ ปญฺญาวโร

วัดโคกพระเจดีย์

ต. โคกพระเจดีย์ อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระใบฎีกาวิชัย โกวิโท

วัดโคกพระเจดีย์

ต. โคกพระเจดีย์ อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

794 รายการ / 27 หน้า
1
2
3
4
5
6
7