เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอธิการสนอง ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระอธิการสำรวย ภทฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนตาล

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมุห์สมนึก สุขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ท่ากระทุ่ม

ต. แสนตอ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูวินัยธรศรีนิวาส อินฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแม่น้ำน้อย

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูกาญจนธีรวงศ์ ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่เจริญผล

ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมงคลรัตนาราม

ต. หนองลาน อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระอธิการดิเรก สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุประดู่

ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระอธิการสุรชัย สุทฺธิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุใหญ่เจริญธรรม

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูกาญจนปัญญาคม อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเม็งอมรเมศร์

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระอธิการอุดร มหาปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระพุทธเมตตาอุดมธรรม

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูวิสิฐกาญจนกิจ(เอี่ยม) ยุตฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหญ่ดงรัง

ต. หนองขาว อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูสังฆรักษ์อรุณ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดงสัก

ต. พงตึก อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอธิการเอกภาพ วรมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองขาม

ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-11-2565

พระอธิการมานะชัย อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดน้ำพุพนาวาส

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระอธิการรังสรรค์ จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ลูกแก

ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระอธิการทองขาว อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนันทวันมิตรเจริญ

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระครูวชิรกาญจนธรรม ฐิตมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมบูรณ์

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระใบฎีกาทม ขนฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สนามแย้

ต. สนามแย้ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูโกมุทสมานคุณ จนฺทฺโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระบัวก่ำ

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระครูกาญจนธรรมรัตน์ ธมฺมรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำพุหว้า

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูบวรกาญจนรักษ์ เตชปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งก้างย่าง

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระครูสุวรรณธีรวงศ์ ธีรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระกระโจม

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระครูปัญญาวัฒนวิกรม ปญฺญฺาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนเก้า

ต. บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการมะนิตย์ ชาตปญฺโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านลาด

ต. บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอธิการประจับ วิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองปล้อง

ต. ดอนปรู อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระอธิการสุทิน จนฺทวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคลองชะอม

ต. ปลายนา อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระครูปริยัติวชิรกาญจน์ ปญฺญาภรโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำขุนไกร

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสุนทรจันทโรภาส จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปากดง

ต. หัวเขา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูสุตวรกาญจน์ ปญฺญาสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาแหลม

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูวชิรกาญจนาภรณ์ กนฺตวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำมุนีนาถ

ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

1,322 รายการ / 45 หน้า
1
2
3
4
5
6