เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระสนิท จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อหว้า

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2565

พระอธิการไข่ กนฺตวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนสำโรง

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีสันต์มณฑาราม

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหามนพ กิตฺติมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพังม่วง

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหลวง

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐานุตตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสันติวนาราม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขามุสิการาม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระครูสมุห์จวง จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคลองสิบหก

ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูเกษมสุวรรณวัฒน์ กนฺตวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระศรีเจริญ

ต. ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระทุ่ม

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอธิการจำลอง อานนโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคณฑี

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูสุนทรกาญจนาคม (สุพจน์) สุพฺพโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยตะเคียน

ต. ยางม่วง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสุขวรกาญจน์ (มานะ) ธมฺมธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพังตรุ

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระอธิการประเทือง สํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาแก้ว

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการบุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดผึ้งหลวง

ต. อุโลกสี่หมื่น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระอธิการสมนึก สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพศิลา

ต. ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูโสภณชยานุศาสน์ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโสภาวราราม

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระอธิการเชาวรัตน์ ขนฺติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาวงศ์

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระใบฎีกาสมควร มุนินฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งดินดำ

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระมหาณรงค์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งกระเจ็ด

ต. ดอนมะเกลือ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูสุนทรธรรมประทีป ธมฺมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านกล้วย

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูสุวรรณศาสนกิจ ชนาสโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกสำโรง

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระปลัดสมลักษณ์ ติกฺขปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดยางยี่แส

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระปลัดอนวัช อภิลาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านดงน้อย

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระสมุห์บรรเจิด สุริยโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระบัวทอง

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนขมิ้น

ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูปลัดประโลม สุมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหาดงิ้ว

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูสุตกาญจนรัตน์(สุรัตน์ ถาวโร) ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสามัคคี

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระอธิการวิน สุขธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดต้นมะม่วง

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูกาญจนสุธาภรณ์(สมหวัง จนฺทสุทโธ) จนฺทสุทโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งนาโกลน

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

1,322 รายการ / 45 หน้า
1
2
3
4
5
6
7