เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสาครจริยาภรณ์ กตทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีบูรณาวาส

ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2567

พระครูสาครประชานาถ อตฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพนรรัตน์

ต. นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระครูสาครคุณาภรณ์ ธมฺมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนกไข่

ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2567

พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ เปมสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยพระ

ต. ห้วยพระ อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-04-2567

พระครูรัตนคีรีพิทักษ์ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคีรีรัตนาราม

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2567

พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ปริญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งสีหลง

ต. ลำเหย อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน) ปวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมะเกลือ

ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม) รตนาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางช้างเหนือ

ต. คลองใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2566

พระพรหมเวที ผุสฺสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-09-2564

พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กิตฺตินฺธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2566

พระปลัดธำมรงค์ โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองอีเปาะ

ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูวินัยธรชิตวิชัย ฌานวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดชีสุขเกษม

ต. พิหารแดง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอธิการกิมเลิ้ยง ปิยสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งนาตาปิ่น

ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ) กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางไผ่นารถ

ต. บางไทรป่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระครูโสภิตสุตการ ธมฺมธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางแม่หม้าย

ต. บางใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

เทพประสิทธิ์ ญาณรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่เพชรรัตน์

ต. ศรีสำราญ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2567

พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ) สิทฺธิรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระโดน

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระเทพปริยัติโสภณ วิสุทฺธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร ติกฺขวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดร่มโพธิ์ทอง

ต. ศรีสำราญ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) อภิชาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระครูสุวรรณปัญญาธร (แผน) ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนตาจีน

ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา) อติฉนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองดินแดง

ต. หนองดินแดง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง) จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระปลัด สมควร พุทฺธรกฺขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองโกสูง

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูสิริวุฒิรังษี (พระมหาวีระ) วิสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดช่องลม

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล) กมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-04-2567

1,317 รายการ / 44 หน้า
41
42
43
44