เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูวิลาศกาญจนธรรม สุธมฺมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2567

พระมหาวีระ วีรนาโค

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยเจริญ

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระสุริยันต์ สุรเตโช

ถ้ำผาพิรุณ

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูศาสนกิจจาภิรม ธานี ธานิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดาว

ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ อฺตฺตมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังสำเภาล่ม

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระครูสุธรรมโสภิต (โท) ธมฺมาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอินทราราม

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระครูกาญจนมงคลธรรม เขมกาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูกาญจนธรรมชัย ชยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองไม้แก่น

ต. หนองลาน อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระอนุชิต สุภทฺโท

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ อภินนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุน้ำร้อน

ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระใบฎีกาบุญเกิด อภิปุญฺโญ

วัดสามชุก

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดการ้อง

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ จนฺทสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดองค์พระ

ต. องค์พระ อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูโพธิสุวรรณคุณ จนฺทาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนโพธิ์ทอง

ต. ดอนโพธิ์ทอง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย) ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคลองเสมียนตรา

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ดร.,ป.ธ.๕

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลำพญา

ต. ลำพญา อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระครูบวรกาญจนรัตน์ อิทฺธิมนฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองลาน

ต. หนองลาน อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูสุภัทรศาสนวิธาน (เฮง) สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพิกุลทอง

ต. วังลึก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระพุฒินันทน์ รํสิโย

วัดโพรงมะเดื่อ

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนครชื่นชุ่ม

ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระครูปฐมญาณวัฒน์ ญาโณภาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีวิสารวาจา

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2566

พระครูขันติวรานุสิฐ ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดน้อย หลวงปู่เนียม

ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

พระปลัดเอกกร อตุโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองตะโก

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2566

พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรีสำราญ

ต. ทุ่งคลี อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระปลัดมณี วฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่ห้วยลึก

ต. สวนป่าน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่สามตำลึง

ต. ไทรงาม อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระะมหาสมโภช สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศิลามูล

ต. หินมูล อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูสุวรรณวิจิตร สมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามชุก

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวินัยธรเอกพงษ์ เอกวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโป่งเสี้ยว

ต. วังเย็น อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

77 รายการ / 3 หน้า
1
2
3