เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพยัคฆาราม

รหัสวัด
02720501001

ชื่อวัด
วัดพยัคฆาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2270

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน พฤศจิกายน ปี 2509

ที่อยู่
วัดพยัคฆาราม ( วัดเสือ )

เลขที่
311

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท

แขวง / ตำบล
ศรีประจันต์

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
32 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

มือถือ
035581124

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 2866

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 20:09:16

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพยัคฆาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณ ด้านตะวันออก ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดเสือ” เหตุที่เรียกว่าวัดเสือนั้น น่าจะตั้งตามนามที่มีผู้พบเห็นเสือที่วัดนี้ก็อาจเป็นได้ ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ได้มีพระเถระ ๒ รูป ชื่อหลวงพ่อเนียมกับหลวงพ่อเสือ ได้ธุดงค์มาปักกลดบริเวณวัดซึ่งยังเป็นวัดร้างอยู่ มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมหนาแน่น เช่น ไม้มะค่า ไม้สำโรง ไม้ยาง และไม้จันทน์ เป็นต้น แต่ก็ยังพอมีซากวัดปรากฏอยู่ ด้วยพระเถระทั้ง ๒ รูปนี้มีอุปนิสัยชอบความสงบวิเวกจึงบำเพ็ญสมณธรรมที่นี่ หลวงพ่อเสือได้จำพรรษา ณ วัดเสือแห่งนี้ ส่วนหลวงพ่อเนียมได้เลยไปจำพรรษาที่วัดไก่เตี้ย (เขตตำบลวังยางในปัจจุบัน) นัยว่าหลวงพ่อเสือมีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระ และบ่อยครั้งที่มีผู้พบเห็นเสือเดินเพ่นพล่านอยู่ในวัด เป็นที่เกรงขามของชาวบ้านทั่วไป เพราะเชื่อว่าหลวงพ่อเกตุเป็นผู้เสกเสือธนูเอาไว้เฝ้าวัดในเวลาที่ท่านไม่อยู่ กับทั้งมีผู้พบเห็นเสือมาเดินอยู่ภายในวัดอย่างหนึ่ง ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า “วัดเสือ” ติดปากจนตราบเท่าทุกวันนี้
              วัดพยัคฆาราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างสมัยอยุธยาเพราะมีหลักฐานยืนยัน ๒ ประการ คือ
๑. ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวิหาร จากการตรวจสอบของ คุณวรรณนิภา ณ สงขลา และคณะจากกรมศิลปากรให้ทัศนะว่า ลวดลายวิจิตรศิลป์นี้ เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา และได้แนะนำวิธีอนุรักษ์เพื่อรักษาให้คงสภาพเดิมไว้
๒. พระประธานในอุโบสถเป็นหินทราย พุทธลักษณะสมัยอยุธยา 
              จากหลักฐานดังกล่าว จากการคาดการณ์ของกรมการศาสนา จึงสันนิษฐานว่าวัดเสือนี้ น่าจะสร้างขึ้นในราวประมาณ   พ.ศ. ๒๒๗๐ สมัยพระมหาประดิษฐ์ เป็นเจ้าอาวาส สันนิษฐานว่าท่านเป็นผู้เปลี่ยนชื่อวัดจาก “วัดเสือ” มาเป็น “วัดพยัคฆาราม” แต่ยังคงรักษาคำว่า “พยัคฆ์” แปลว่า “เสือ” ไว้ พระมหาประดิษฐ์รูปนี้ เป็นพระภิกษุในยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ผู้เฒ่าเล่าว่าท่านเข้าสอบบาลีปากเปล่า ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นประธานการสอบและสอบคราวนั้น ได้เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค ท่านเป็นพระธรรมกถึกเชี่ยวชาญในการแสดงธรรม เป็นที่รู้จักเคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป ท่านได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพยัคฆารามอยู่หลายปี  คราวหนึ่ง ปรากฏว่าเจ้าจอมเที่ยง กับเจ้าจอมช้อย พระสนมในรัชกาลที่ ๕ เลื่อมใสศรัทธาได้นำผ้ากฐินต้นมาทอดถวาย

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอาทรยติกิจ ดร. ปญฺญากาโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระครูสมุห์สุพจน์ พุทฺธธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระมหานิมิตต์ ฐิตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระทอง อุจฺจโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระอุดม อุตฺตมจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระชาติชาย ชาตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมนู ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระจักรพงศ์ ธมฺมทฺธโช

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระมหาวีระ วีรนาโค

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหามนัสวิน ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2565

พระเกียรติ ปุณฺณโก

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระมหาวรท กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสำรวย ถิรสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระปัญญาภพ ปุญฺญสมฺภโว

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระกฤตพงษ์ คุณสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสมุห์พรณัฎฐวัชร์ กิตฺติเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2565

พระณัฐวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

พระมหาตะวัน ฐิตสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระมินทร์ธาดา สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรชญานนท์ นาคใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรโชคนพคุณ อ่ำขำพงษ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรธีรพงศ์ ภัทรนันทากร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรสุวงศ์ยะ คงคา

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรกฤติพงศ์ จันทร์แดง

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 354 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียน

วันที่จัดงาน : 24-07-2564

เปิดดู 91 ครั้ง

วันตักบาตรเทโวโ...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 78 ครั้ง

งานบุญสวดมนต์ข้...

วันที่จัดงาน : 29-12-2563

เปิดดู 95 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมหาเจดีย์ศรี...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 843 ครั้ง

วิหารสมัยกรุงศร...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เพลงหลวงพ่อสันต...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 399 ครั้ง

ผ้าป่าช่วยชาติ ...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 179 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 527 ครั้ง

ป้ายสาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 152 ครั้ง

ป้ายสาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 225 ครั้ง

ป้ายสาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 406 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ศิลปะการดำเนินช...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

ธรรมะยุคโควิด-1...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 172 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

วิหารสมัยกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

อนุสาวรีย์พระนเรศวร

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

พระมหาเจดีย์ศรีประจันต์

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

บ่อปุ๋ยหมักชีวภาพ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เตรียมงานวันมาฆะบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด