เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพยัคฆาราม

รหัสวัด
02720501001

ชื่อวัด
วัดพยัคฆาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2270

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน พฤศจิกายน ปี 2509

ที่อยู่
วัดพยัคฆาราม ( วัดเสือ )

เลขที่
311

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท

แขวง / ตำบล
ศรีประจันต์

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
32 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

มือถือ
035581124

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 1889

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 20:09:16

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพยัคฆาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณ ด้านตะวันออก ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดเสือ” เหตุที่เรียกว่าวัดเสือนั้น น่าจะตั้งตามนามที่มีผู้พบเห็นเสือที่วัดนี้ก็อาจเป็นได้ ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ได้มีพระเถระ ๒ รูป ชื่อหลวงพ่อเนียมกับหลวงพ่อเสือ ได้ธุดงค์มาปักกลดบริเวณวัดซึ่งยังเป็นวัดร้างอยู่ มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมหนาแน่น เช่น ไม้มะค่า ไม้สำโรง ไม้ยาง และไม้จันทน์ เป็นต้น แต่ก็ยังพอมีซากวัดปรากฏอยู่ ด้วยพระเถระทั้ง ๒ รูปนี้มีอุปนิสัยชอบความสงบวิเวกจึงบำเพ็ญสมณธรรมที่นี่ หลวงพ่อเสือได้จำพรรษา ณ วัดเสือแห่งนี้ ส่วนหลวงพ่อเนียมได้เลยไปจำพรรษาที่วัดไก่เตี้ย (เขตตำบลวังยางในปัจจุบัน) นัยว่าหลวงพ่อเสือมีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระ และบ่อยครั้งที่มีผู้พบเห็นเสือเดินเพ่นพล่านอยู่ในวัด เป็นที่เกรงขามของชาวบ้านทั่วไป เพราะเชื่อว่าหลวงพ่อเกตุเป็นผู้เสกเสือธนูเอาไว้เฝ้าวัดในเวลาที่ท่านไม่อยู่ กับทั้งมีผู้พบเห็นเสือมาเดินอยู่ภายในวัดอย่างหนึ่ง ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า “วัดเสือ” ติดปากจนตราบเท่าทุกวันนี้
              วัดพยัคฆาราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างสมัยอยุธยาเพราะมีหลักฐานยืนยัน ๒ ประการ คือ
๑. ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวิหาร จากการตรวจสอบของ คุณวรรณนิภา ณ สงขลา และคณะจากกรมศิลปากรให้ทัศนะว่า ลวดลายวิจิตรศิลป์นี้ เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา และได้แนะนำวิธีอนุรักษ์เพื่อรักษาให้คงสภาพเดิมไว้
๒. พระประธานในอุโบสถเป็นหินทราย พุทธลักษณะสมัยอยุธยา 
              จากหลักฐานดังกล่าว จากการคาดการณ์ของกรมการศาสนา จึงสันนิษฐานว่าวัดเสือนี้ น่าจะสร้างขึ้นในราวประมาณ   พ.ศ. ๒๒๗๐ สมัยพระมหาประดิษฐ์ เป็นเจ้าอาวาส สันนิษฐานว่าท่านเป็นผู้เปลี่ยนชื่อวัดจาก “วัดเสือ” มาเป็น “วัดพยัคฆาราม” แต่ยังคงรักษาคำว่า “พยัคฆ์” แปลว่า “เสือ” ไว้ พระมหาประดิษฐ์รูปนี้ เป็นพระภิกษุในยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ผู้เฒ่าเล่าว่าท่านเข้าสอบบาลีปากเปล่า ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นประธานการสอบและสอบคราวนั้น ได้เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค ท่านเป็นพระธรรมกถึกเชี่ยวชาญในการแสดงธรรม เป็นที่รู้จักเคารพนับถือของประชาชนโดยทั่วไป ท่านได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพยัคฆารามอยู่หลายปี  คราวหนึ่ง ปรากฏว่าเจ้าจอมเที่ยง กับเจ้าจอมช้อย พระสนมในรัชกาลที่ ๕ เลื่อมใสศรัทธาได้นำผ้ากฐินต้นมาทอดถวาย

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอาทรยติกิจ ดร. ปญฺญากาโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระครูสมุห์สุพจน์ พุทฺธธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระมหานิมิตต์ ฐิตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระทอง อุจฺจโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระอุดม อุตฺตมจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระชาติชาย ชาตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมนู ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระจักรพงศ์ ธมฺมทฺธโช

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระมหาวีระ วีรนาโค

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหามนัสวิน ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2565

พระเกียรติ ปุณฺณโก

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระมหาวรท กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระสำรวย ถิรสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระปัญญาภพ ปุญฺญสมฺภโว

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระกฤตพงษ์ คุณสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสมุห์พรณัฎฐวัชร์ กิตฺติเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2565

พระณัฐวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

พระมหาตะวัน ฐิตสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-09-2565

พระมินทร์ธาดา สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรชญานนท์ นาคใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรโชคนพคุณ อ่ำขำพงษ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรธีรพงศ์ ภัทรนันทากร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรสุวงศ์ยะ คงคา

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

สามเณรกฤติพงศ์ จันทร์แดง

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 254 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียน

วันที่จัดงาน : 24-07-2564

เปิดดู 56 ครั้ง

วันตักบาตรเทโวโ...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 43 ครั้ง

งานบุญสวดมนต์ข้...

วันที่จัดงาน : 29-12-2563

เปิดดู 54 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมหาเจดีย์ศรี...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 311 ครั้ง

วิหารสมัยกรุงศร...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เพลงหลวงพ่อสันต...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 315 ครั้ง

ผ้าป่าช่วยชาติ ...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 141 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 248 ครั้ง

ป้ายสาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

ป้ายสาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 196 ครั้ง

ป้ายสาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 363 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ศิลปะการดำเนินช...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

ธรรมะยุคโควิด-1...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

วิหารสมัยกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

อนุสาวรีย์พระนเรศวร

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

พระมหาเจดีย์ศรีประจันต์

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

บ่อปุ๋ยหมักชีวภาพ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เตรียมงานวันมาฆะบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565