เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวิลาศกาญจนธรรม เพชรชื่นสกุล

ฉายา
สุธมฺมปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
suthamma2564@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
เป็นรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ

จำนวนเข้าดู : 2439

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มกราคม พ.ศ. 2566 12:26:40

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 01:02:56

 
 
 
 

ประวัติ

 
ชื่อ พระครูวิลาศกาญจนธรรม ฉายา สุธมฺมปญฺโญ  สังกัด   มหานิกาย  
ชื่อเดิม เล็ก  นามสกุล เพชรชื่นสกุล  หมู่โลหิต  โอ   ตำหนิ   แผลเป็นที่นิ้วชี้ซ้าย
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑   ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ 
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๒๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ณ บ้าน  หนองพงนก  เลขที่  ๑๔๗ หมู่ที่  ๑๐  ตำบล  สระพัฒนา  
อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม  รหัสไปรษณีย์  ๗๓ – ๑๘๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายซ้ออับ   (เสียชีวิตแล้ว)   นามมารดา   นางฮวย   (เสียชีวิตแล้ว) 

บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดจันทาราม  ตำบล  น้ำซึม  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙ โดยมี พระสุธรรมยานเถร  ฉายา  ถาวโร วัด  จันทาราม  ตำบล  ท่าซุง 
อำเภอ  เมือง   จังหวัด  อุทัยธานี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์ (สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระราชพรหมยาน วิ. มรณภาพ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕)
อุปสมบทที่  วัดจันทาราม  ตำบล  น้ำซึม  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อุทัยธานี
เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  โดยมี พระครูอุทัยธรรมโกศล  ฉายา วิสุทฺธาจาโร วัด  สังกัสรัตนคีรี 
ตำบล  อุทัยใหม่  อำเภอ  เมือง   จังหวัด  อุทัยธานี  เป็นพระอุปัชฌาย์ (มรณภาพ ๒๕๔๐)
โดยมี พระอนันต์ พทฺธญาโณ วัด จันทาราม ตำบล น้ำซึม อำเภอ เมือง  จังหวัด  อุทัยธานี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระราชภาวนาโกศล วิ. มรณภาพ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)              
โดยมี  พระบัญชา  สุขปญฺโญ  วัด จันทาราม  ตำบล น้ำซึม  อำเภอ เมือง  จังหวัด  อุทัยธานี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (สมณศักดิ์สุดท้ายที่พระสมุห์ ลาสิกขาแล้ว)
หนังสือสุทธิเลขที่ ๑/๒๕๖๒ (ออกทดแทนฉบับเดิมที่เป็นรุ่นเก่าใช้มา ๓๔ ปีแล้ว)                       
ย้ายมาจากวัด ราษฎร์ประชุมชนาราม ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมือง  จังหวัด   กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๑ – ๐๐๐
มาอยู่วัดนี้เมื่อวันที่  ๒๕   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อ  เป็นรองเจ้าอาวาส

วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ

ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิปัสสนาภาวนา) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๕   สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ ๑ ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ปริญญาเอก (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘   สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๒  สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี วัด จันทาราม  ตำบล น้ำซึม  อำเภอ เมือง  จังหวัด อุทัยธานี
 
ตำแหน่งด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น  รองเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น  พระกรรมวาจานุสาวนาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น  เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น  เจ้าอาวาสวัดทองผาภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น  เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น  เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น  พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น  รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)
 
ตำแหน่งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น  พระธรรมทูตสายวิปัสสนา
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น  พระนักเทศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น  ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น  ประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น  รักษาการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น  พระวิปัสสนาจารย์กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น  กรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น  คณะกรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๔  ตำแหน่ง  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๕  ตำแหน่ง  ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (วัดท่าขนุน)
พ.ศ. ๒๕๕๑  ตำแหน่ง  เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (วัดท่าขนุน)
พ.ศ. ๒๕๕๑  ตำแหน่ง  กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๒  ตำแหน่ง  กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตำแหน่ง  กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตำแหน่ง  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พ.ศ. ๒๕๕๘  ตำแหน่ง  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๑  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตำแหน่ง  รก.ผอ.ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

พ.ศ. ๒๕๖๔  ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ประจำวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
พ.ศ. ๒๕๖๖  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        
สมณศักดิ์
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับเลื่อนตามตำแหน่ง)
พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ.  ๒๕๕๓  รางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ              
พ.ศ.  ๒๕๕๕   รางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา         
พ.ศ.  ๒๕๕๗   รางวัลผู้นำสันติภาพแห่งโลก (World Peace Award)
พ.ศ.  ๒๕๕๙   รางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง
พ.ศ.  ๒๕๖๐   รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๑   รางวัลองค์กรอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้
พ.ศ.  ๒๕๖๑   รางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พ.ศ.  ๒๕๖๑   รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลสภาวัฒนธรรมอำเภอดีเด่น
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลวัฒนคุณาธร (บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม)
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลวัฒนคุณาธร (หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม)
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลลานธรรมลานวิถีไทยต้นแบบ
พ.ศ.  ๒๕๖๒   รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
พ.ศ.  ๒๕๖๓   รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๓   รางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๓   รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทบุคคลทั่วไป ด้านศาสนา
พ.ศ.  ๒๕๖๓   รางวัล ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบฯ ในประเทศไทย
พ.ศ.  ๒๕๖๓   รางวัลชุมชนต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น (ระดับจังหวัด)
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลวัฒนคุณาธร (หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม)
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัล ๑ ปณิธานความดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลธรรมจักรทอง สาขา พระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคม ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น
พ.ศ.  ๒๕๖๔   รางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลครุฑสุบรรณกาย (ต้นแบบผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลเพชรรัตนชาติ (บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่า)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลวชิรานุสรณ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลเพชรสุบรรณ (ผู้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลญาณสังวร  (บุคคลผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลปัญญาภิวัฒน์ (บุคคลผู้ส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลหงส์ทอง (หน่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลโพธิธรรมจักร (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา)

พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลพชรจักร (ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลเพชรราชธานี (สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ที่รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจร. (ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน)

พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลมณีกาญจน์ (ผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม)
พ.ศ.  ๒๕๖๕   รางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น (ภาค ๑๔) 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระใบฎีกา
ได้รับ พ.ศ. 2532
พระครูธรรมธร
ได้รับ พ.ศ. 2547
พระครูวิลาศกาญจนธรรม (จร.ชท.)
ได้รับ พ.ศ. 2554
พระครูวิลาศกาญจนธรรม (ทจล.ชอ.วิ)
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย