เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสังฆรักษ์เขียน จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองขามพัฒนา

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระศรีประจันตคณาภิบาล โชติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนบุบผาราม

ต. บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสมุห์ทรงชัย สญฺญโต

วัดนครชื่นชุ่ม

ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรีสำราญ

ต. ทุ่งคลี อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระปลัดมณี วฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่ห้วยลึก

ต. สวนป่าน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาสิริพิชญชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ

วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก)

ต. สระพัฒนา อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูปลัดเพลิน ภทฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2565

พระอธิการกฤตยศ ธมมสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังกุ่ม

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2566

พระครูปริยัติกาญจนโสภณ (บุญจง) จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสมเด็จเจริญ

ต. สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระนิพนธ์ ธมฺมโชโต

วัดดอนไก่ดี

ต. ตลาดกระทุ่มแบน อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระครูสมุห์ นิรันดร์ กตสาโร

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจำปี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูพิศาลสาครกิจ เถรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกระโจมทอง

ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2566

พระครูสุวรรณวิจิตร สมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามชุก

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวินัยธรเอกพงษ์ เอกวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโป่งเสี้ยว

ต. วังเย็น อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระชัยยศ พุทฺธิวโร

วัดญาณเวศกวัน

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมุห์พวงสุข สุเมโธ

วัดทุ่งน้อย

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2565

พระปลัด นฤนาท อติชาโต

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระครูสมุห์ อนันท์ อนนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองบัว

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระครูวิบูลกิจจานันท์ อานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดชีธาราม

ต. ไร่รถ อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2566

พระสุรัตน์ มหาญาโณ

วัดนางสาว

ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูกิตติสาครธรรม กิตติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางพลี

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2567

พระครูประโชติสาครธรรม โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระครูสาครสิริวัฒน์ (วิไล) โสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีเมือง

ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-12-2564

พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ ฐานญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2566

พระครูสิริสารนิวิฐ มหาวีโร

วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-11-2566

พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์(อุบล) ธมฺมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองโรงรัตนาราม

ต. หนองผักนาก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระครูอาทรธรรมประทีป ทีปธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจำปา

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระอธิการประเสริฐ สิริปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยม้าลอย

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

140 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5