เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

รหัสวัด
02740101002

ชื่อวัด
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

เลขที่
957

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ถนนวิเชียรโชฎก

แขวง / ตำบล
มหาชัย

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
19 ไร่ - งาน 76 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034421800

Fax
034421600

อีเมล์
wpwork6@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

จำนวนเข้าดู : 3211

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มกราคม พ.ศ. 2567 21:51:08

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 23:33:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระราชปริยัติคุณ สุวโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระครูสาครสีลโสภณ ปิยวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระมหายวง ทิวากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาวิทยา สุวิชฺโช

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาณรงค์ จกฺกวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาอนุชิต สิริวุฑโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาไพฑูรย์ ภทฺทจารี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาไกรวิทย์ ธนปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระครูสังฆรักษ์วิชัย ติสฺสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหามนัส สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาสุวิทย์ สิทฺธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาจตุรวิธ ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาลิมู่ จิตฺปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาสุวรรณา เตชสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาอรรถพล สุภโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระศิวา สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระมหาสุภาพ กิตฺติทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระครูปลัดทวุฒิ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาพัฒน์ วรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาวัชรินทร์ อาภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระครูสังฆรักษ์ธีรศักดิ์ อภิวณโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระสว่าง ถิรจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระสิรภพ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระสมชาย อภิวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาวัชรินทร์​ วิริยเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระแสนศึก ยสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระครูใบฎีกาปัญญา ญาณโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระกมลศิษฐ์ ธีรปัญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระธวัช ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

พระครูสมุห์จักรกฤษณ์ ถิรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระเขมินตะ เขมินโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระบวรนันท์ วรธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระอภิวัฒน์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาอภิศักดิ์ ญาณสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาชโย ชยเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระมหาธีรภัทร ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระยุรนันท์ ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

พระคูณ อหึสโก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระวีระ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระมหาดนุสรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระมหาวริทย์ วริสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระมหาจุฑาวัฒน์ วชิรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระมหาขจรเกียรติ กิตฺติเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระภาณุพงศ์ ภทฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระวัชระ จนฺทภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระธีรศักดิ์ ธีรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรสมปอง หงษ์ษา

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรปาย แมนโงย

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรสกุล เจียมสกุล

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรภูริณัฐ รอดฤทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรชนะชัย บุญรักษา

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรศาสตราวุธ พุทรวาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรต้นไทย วินวิน

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรชิตพล ชูแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

สามเณรวันชนะ พันปี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานปิดทองฝังลูกนิมิตร

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2567

เปิดดู 286 ครั้ง

สามเณรสอบได้

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อแดง

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 271 ครั้ง

พระพุทธวชิรปราก...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1771 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด