เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

รหัสวัด
02740101003

ชื่อวัด
วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 2401

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
-

เลขที่
193

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
เจษฎาวิถี

แขวง / ตำบล
มหาชัย

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
57 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 2333

ปรับปรุงล่าสุด : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:30:08

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:09:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเจษฎาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วัดสร้างเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่บริเวณวัดเดิมเคยเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถต่อมาในปี พ.ศ. 2401 พระอาจารย์น่วม จากวัดแสมดำ คหบดี และชาวบ้านตำบลมหาชัยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ ในชื่อ วัดธรรมสังเวช ชาวบ้านเรียก วัดกระเจ็ด จนปี พ.ศ. 2439 เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 ได้มาพักแรมอยู่บริเวณวัด ได้ขนานนามให้วัดใหม่ว่า วัดเจษฎาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้รับพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2531
สิ่งสำคัญในวัดคือ พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อโต พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรหน้าพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลอง ต้นศรีมหาโพธิ์ และรูปหล่อพระครูชัยบริรักษ์ (หลวงปุ่เชย) ทางวัดจัดให้มีงานเป็นประจำทุกปีในวันแรม 11 ค่ำ เดือน 5 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นสนามสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์หลายประการ

รายนามเจ้าอาวาส
- พระอธิการน่วม พ.ศ. 2401–2418
- พระอธิการยา พ.ศ. 2424–2449
- พระอธิการบัว จงทรงสี พ.ศ. 2450–2462
- พระครูมหาชัยบริรักษ์ (เชย ญาณวฑฒโน) พ.ศ. 2462–2500
- พระราชสาครมุนี (ชะวร โอภาโส ป.ธ.4 น.ธ.เอก) พ.ศ. 2501–2535
- พระครูสาครเจษฎานุยุต (พิเชษฐ ธมมธโร) พ.ศ. 2536-2543
- พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ปธ.๙) พ.ศ.2543-ปัจจุบัน
 

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระเทพสาครมุนี ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2566

พระมหาเสรี ธมฺมโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระครูสุทธิกิจจานุกูล ธมฺมคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระครูสิริสารนิวิฐ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-11-2566

พระครูศรีสาครกิจ ภูริวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2565

พระมหานิกร ภูติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระมหานิพิฐพนธ์ กิตฺติพนฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระมหาเอกชัย ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระมหาวิศิษฏ์ ปุญฺญวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระครูวินัยธรสุมนต์ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมบูรณ์ สุทฺธิสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมุห์ประสาท ญาณคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระครูปลัด จำรัส กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2566

พระครูสังฆรักษ์เจษฎา วรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระครูใบฎีกาขนิษฐ์ กตปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระณัฐกิตต์ ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระวิชิต อภิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2565

พระเฉลิมพล ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสุรพัศ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระเกียรติกร ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาคารม ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

นายสุจริต จันทร์เมฆา

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

นายปัญญารักษ์ พุ่มเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอภิสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระณัฐสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

พระนพพร กิจฺจวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กำหนดการสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 331 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ต้นพระศรีมหาโพธ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

รอยพระพุทธบาทจำ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

เปิดดู 1518 ครั้ง

พระอุโบสถ วัดเจ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 1493 ครั้ง

รูปหล่อพระครูมห...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1316 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดเจษฎาราม

ข้อมูลเมื่อ 28-09-2564

เปิดดู 261 ครั้ง

แนะนำวัดเจษและล...

ข้อมูลเมื่อ 28-09-2564

เปิดดู 613 ครั้ง

เพลงวัดเจษฎาราม...

ข้อมูลเมื่อ 28-09-2564

เปิดดู 1005 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด