เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูสิริสีลวิสุทธิ์ (สีนวล ) สีลสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางจิก

ต. วัดโบสถ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ญาณจารี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาจำศีล(หลุมหิน)

ต. หนองโรง อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหาอุบล ปญฺญาวุโธ

วัดโพธิ์คลาน

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2565

พระมหาแสงเพชร สุทฺธิจิตฺโต

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระมหาวีระ วีรปญฺโญ

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาภาคภูมิ ภูมิโชติ

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2565

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2565

พระมหากิตติ สุจิตฺโต

วัดปราสาททอง

ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-04-2566

พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

บัลลังก์ ภูริปญฺโญ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหาบุญโชค พุทฺธสีโล

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหาวีระ วีรนาโค

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทิพย์สุคนธาราม

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระมหากฤษณะ อากิญฺจโน

วัดหนองหูช้าง

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระมหาไพบูลย์ วิปุโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าญาณคุตโต

ต. หนองรี อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒนสิริ

วัดศรีประชาวัฒนาราม

ต. บางปลา อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระมหาปัญญา ธมฺมวีโร

พังตรุ

ต. พังตรุ อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระมหาศุภณัฐ ญาณสุภโณ

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหามานะ สุภาทโร

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระมหาสมัคร ธมฺมิโก

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระมหาถาวร ฐานวโร

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-03-2567

พระอุดมธรรมเมธี(สมศักดิ์) รตนปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโร

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

ต. บ้านแพ้ว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระมหาวิทยา สุวิชฺโช

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ ภูริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คอกวัว

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระมหาช่วง ชุติมนฺตี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำเขาชะอางค์

ต. หนองไผ่ อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

111 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4