เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์คลาน

รหัสวัด
02720101001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์คลาน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 1780

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน เมษายน ปี 2519

ที่อยู่
วัดโพธิ์คลาน

เลขที่
6

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
พลายงาม

แขวง / ตำบล
ท่าพี่เลี้ยง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
22 ไร่ - งาน 41 ตารางวา

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0893897968

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1098

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:22:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:06:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโพธิ์คลาน
 
วัดโพธิ์คลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองสุพรรณบุรี ห่างจากตัวเมืองมาตามถนนมาลัยแมน ประมาณ ๑ กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เลขที่ ๖ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๑๗๘๐ 
มีระฆังสำริดที่จารึกภาษาโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดนี้เคยมีต้นโพธิ์ใหญ่นอนขนานกับพื้นยาวประมาณ ๔-๕ เมตร แล้วตั้งยอดขึ้น โคนอยู่ทางทิศใต้ ยอดอยู่ทางทิศเหนือ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดโพธิ์คลาน" ปัจจุบันต้นโพธิ์เหลือแต่หน่อบางส่วนเท่านั้น

โคลงนิราศสุพรรณบุรี ๒๓๘๔ 

"เลี้ยวหนึ่งถึงบ้านชื่อโพคลาน โพใหญ่ไม้บราณร่มชื่น
สองฝั่งพรั่งพฤกษา ตานโตนดพุ่งสูงเอย
ท่าลาดหาดทรายตื้น ตลิ่งล้วนสวนมะเขือ"


ลักษณะพื้นที่และอาณาเขต

วัดโพธิ์คลานมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ -งาน ๔๑ ตารางวา ตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเลข ๑๑๖๐๔ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ทิศเหนือติดต่อกับที่ของนายทอง อยู่สุข ทิศใต้ติดกับที่นายหวล แช่มช้อย ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำท่าจีนทิศตะวันออกติดกับถนนพลายงาม
ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

ลำดับเจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

๑. หลวงพ่อรอง เจ้าอาวาส      ๒. หลวงพ่อชื่น เจ้าอาวาส

๓. หลวงพ่อเผือก เจ้าอาวาส   ๔. หลวงพ่อรุม เจ้าอาวาส

๕.หลวงพ่อสมบุญ เจ้าอาวาส  ๖.พระอธิการจํานงค์ เจ้าอาวาส

๗. หลวงพ่อกลั่น เจ้าอาวาส    ๘.พระปลัดบุญทรง เจ้าอาวาส

๙. พระครูศิริ อคคสิริ เจ้าอาวาส

๑๐.พระครูสุวรรณวีรานุวัตร เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน


ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดโพธิ์คลาน

วัดโพธิ์คลานมีวิหารเก่าแก่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก (แม่น้ำท่าจีน) ซึ่งเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ นามว่าหลวงพ่อนาค มีเจดีย์ ๕ องค์ ปัจจุบันทั้งวิหารและเจดีย์ ได้รับการบูรณะจากสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๙

อาคารเสนาสนะต่างๆ มีดังนี้
๑. อุโบสถกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  ๘ พ.ย. ๒๕๒๔ (สองล้านห้าแสนบาทเศษ)

๒. ศาลาการเปรียญ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
๒๐ มี.ค.๒๕๓๖ (๑๒ ล้านบาท)

๓.ศาลาธรรมสังเวชอาคารไม้ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
๑๕ ก.ย. ๒๕๔๐ (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๔.หอสวดมนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ๒๕๕๒
(๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท)

๕.กุฎิครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว ๓๓ เมตร กว้าง ๖เมตร ๒ ชั้น
๒ พ.ย.๒๕๓๓ (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๖.วิหารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร
๑๑ ก.ย. ๒๕๔๗ (๒,๐๐๐,๐๐๐บาท)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณวีรานุวัตร กิตฺติยาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

พระมหาอุบล ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2565

พระทองพจน์ ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระบุญเสริม ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมงานบุญปลอดภัย ใส่ใจ ๓ ด้าน

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 110 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญประเพณีตรุ...

วันที่จัดงาน : 21-03-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารวัดโพธิ์คล...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 195 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หัวใจของพุทธศาส...

ข้อมูลเมื่อ 08-03-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

สาระธรรม

ความสุขในโลก

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 153 ครั้ง

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 172 ครั้ง

ความประมาท

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติพระพุทธเ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 117 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

วัดโพธิ์คลาน

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด