เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองหูช้าง

รหัสวัด
02711201020

ชื่อวัด
วัดหนองหูช้าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน พฤศจิกายน ปี 2538

ที่อยู่
วัดหนองหูช้าง

เลขที่
9

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปรือ

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0923984510

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์การเรียนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เครือข่ายวัดหนองหูช้าง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นสมาคมศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองหูช้าง

จำนวนเข้าดู : 1130

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:11:21

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 17:22:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองหูช้าง (โดยสังเขป)
 
          วัตหนองหูช้าง ตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ ที่อยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเดิมมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑๑ ตารางวา สปก. ๔ – ๓๑ เลขที่ ๗๔๖ - ๒๕๓๔ อาณาเขตทิศเหนือ จดที่ดิน นายสวาท เหลืองอ่อม ทิศใต้ จดที่ดิน นางสงวน สุขเกษม ทิศตะวันออก จดที่ดินนายลี แค้นคุ้ม ทิศตะวันตก จดที่ดินนางสงวน สุขเกษม มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒๕ ตารางวา สปก. ๔ - ๓๑ เลขที่ ๑๐๔๙ และ ๑๐๗๓   ต่อมามีชาวบ้านถวายเพิ่มเติมอีก ๒ แปลง รวมทั้งสิ้น ๔๗ ไร่เศษ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในมีจิตรกรรม ฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๓ เมตร ขาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังมีภาพวาดละลวดลายเกี่ยวกับวรรณคดีไทย วิหารทรงศาลาแปดเหลี่ยม กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากรรมฐานปัชโชโต กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ หลัง กุฏิครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๒ หลัง กุฏิไม้ จำนวน ๗ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้คือ โรงครัว คลังพัสดุ สวนป่าสังเวชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
          วัดหนองหูช้าง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมบริเวณที่สร้างวัดนี้เป็นป่า และต่อมาได้มีชาวบ้านเช้ามา ตั้งบ้านเรือนอาศัยทำมาหากินโดยการปลูกพืชไร่ ทำให้ช้างเข้ามากินและเหยียบย่ำพืชไร่เสียหาย ชาวบ้านจึงได้ขับไล่ช้างให้หนีไปอยู่รวมกันที่หนองน้ำ ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าว ว่า "หนองหูช้าง" ต่อมามีชาวบนมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จึงมีผู้เริ่มสร้างวัดโดยมีพระอาจารย์มานัส อุตฺตมวํโส เป็นผู้ริเริ่มและได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดหนองหูช้าง" ได้รับพระราชหานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารเละการปกครอง วัดหนองหูช้างมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามจำนวน ๕ รูป คือ รูปที่ ๑ พระมานัส อุตฺตมว์โส พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๒ รูปที่ ๒ พระบุญยิ่ง อริญฺชโย พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๑ รูปที่ ๓ พระจัด จิตฺตสาโร พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๔ รูปที่๔ พระคง จิตฺตคโม พ.ศ.๒๕๑๕ --๒๕๓๔ รูปที่๕ พระครูประโชติกาญจนธรรม (สมควร ปชฺโซไต) พ.ศ.๒๕๓๕ – ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 
เจ้าของประวัติ พระครูประโชติกาญจนธรรม (สมควร ปานอ่อน)             วันที่ให้ถ้อยคำ ๑๒/๖/๒๕๖๓

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูประโชติกาญจนธรรม(สมควร) ปัชโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระปลัดณรงค์เดช อธิมุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระมหากฤษณะ อากิญฺจโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระพรชัย อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระสมหวัง สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระประวิทย์ ปิยวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระธนพนธ์ สมาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระอมรรัตน์ ชาครธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระอุดม อุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระกิตติ สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระวิรุฬห์ ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

สามเณรวรพจน์ โตแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดหนองหู...

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู 1225 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด