เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระใบฎีกาฉัตรชัย รุ่งมณี

ฉายา
ฐานสมฺปุณโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา

จำนวนเข้าดู : 305

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:38:24

ข้อมูลเมื่อ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15:45:17

 
 
 
 

ประวัติ

  ๑.ชื่อ
พระใบฎีกาฉัตรชัย   ฉายา  ฐานสมฺปุณโณ   อายุ   ๔๕   พรรษา  ๒๕  วิทยฐานะนธ. เอก
                        วัดธรรมศาลา   ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
                        ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น  เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
๒.สถานะเดิม
   ชื่อ    ฉัตรชัย    นามสกุล   รุ่งมณี   เกิดวัน ๔ ฯ  แรม ๒  ค่ำ ปีเถาะ 
   ตรงกับวันที่   ๑๗  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๙   บิดา  นายเมี้ยน  รุ่งมณี  
   มารดา นางชุติมา   รุ่งมณี  บ้านเลขที่  ๑๗๘ / ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๓.บรรพชา
   วัน ๕ ฯ  ๑๔ ปีฉลู  ตรงกับวันที่   ๓๐   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๓๙    วัดธรรมศาลา   ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
   พระอุปัชฌาย์     พระศรีรัตนโมลี   วัดเสถียรรัตนาราม ตำบล ศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
 วัน ๕ ฯ  ๑๔ ปีฉลู  ตรงกับวันที่   ๓๐   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๓๙    วัดธรรมศาลา   ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
 พระอุปัชฌาย์     พระศรีรัตนโมลี   วัดเสถียรรัตนาราม ตำบลศรีษะทอง  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
 พระกรรมวาจาจารย์   พระครูวิสุทธาจารวิมล   วัดสามกระบือเผือก  ตำบล สามควาpเผือก    อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
 พระอนุสาวนาจารย์    พระอธิการสุชิน   ธมฺเมสโก   วัดธรรมศาลา    ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
  พ.ศ.  ๒๕๔๐   จบชั้นปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี
  พ.ศ.  ๒๕๔๑   สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา   สำนักเรียนจังหวัด   จังหวัดนครปฐม  
  พ.ศ.  ๒๕๔๒   เป็นพระวิปัสสนาจารย์
๖.งานปกครอง
  พ.ศ. ๒๕๕๓   เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส   วัดธรรมศาลา   ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ตราตั้งที่  ๑๖ /๒๕๕๙
  พ.ศ ๒๕๖๓   เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
​  พ.ศ ๒๕๖๓   เป็นพระวินยาธิการ
๗.งานการศึกษา
  พ.ศ. ๒๕๔๒      เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ( แผนกธรรม ) สำนักเรียนวัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
  พ.ศ. ๒๕๔๔      เป็นกรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง
  พ.ศ. ๒๕๔๕     เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
  พ.ศ. ๒๕๖๐      เป็นวิทยากรอบรมพระปริยัติธรรม ( แผนกธรรม )ก่อนสอบของคณะสงฆ์อำเภอเมือง และ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
๘.สมณศักดิ์
  พ.ศ. ๒๕๔๘   ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่   พระใบฎีกา  ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม  ของ  พระราชปริยัติโมลี วัดพระงาม อำเภอเมืองนครปฐม จั
                      งหวัดนครปฐม
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระใบฎีกา
ได้รับ พ.ศ. 2548

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช