เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระภัครนันท์ ฐิติปีติ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2567

พระสุชีพ สุจิตฺโต

วัดวังจิก

ต. วังลึก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระประการ กตธมฺโม

วัดกัลยาณีทรงธรรม

ต. บ้านใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระกฤติเดช มหานาโม

วัดกัลยาณีทรงธรรม

ต. บ้านใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2567

พระศุภณัฐ ปญฺญาวโร

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระระพีวิทย์ ยโสธโร

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2567

พระพรมงคล เขมจาโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระภัทรพล ญาณจาโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระบุญประสิทธ์ คุณวโร

วัดบ้านทึง

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2567

พระณัฐดนัย ณฏฺฐวโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระสาธิต ปญฺญาวุฑฺโฒ

วัดทุ่งเข็น

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2567

พระสุรศักดิ์ จิตฺตสุโภ

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2567

พระอำพล คุณกโร

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2567

พระณัฐภัทร กิตฺติวฑฺฒโน

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2567

พระทินกร ทินฺนวโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2567

พระปฏิพัทธ์ มหาวีโร

วัดจำปา

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2567

พระจิรพันธ์ จิรธมฺโม

วัดจำปา

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2567

พระสมุห์ศิริ สิริธมฺโม

วัดสระกร่างเจริญธรรม

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2567

พระเรืองศักดิ์ วิสุทฺธาโส

วัดคีรีรัตนาราม

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2567

พระพงศ์ศิริ ธมฺมรโต

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระภูริภัทร ภูริภทฺโท

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระจิรพงษ์ ถิรวํโส

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2567

มาก ขมวโร

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

เสน่ห์ กนฺตวีโร

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

โนรี ปญฺญาวุฒิโฒ

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

สวิง ปสนฺโณ

วัดขรัวตาหนู

ต. ศาลาขาว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

พระบุญหลง ปิยสีโล

วัดเขาเทพนิมิต

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2567

พระพงษ์พัฒน์ สารญาโณ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2567

พระอนงค์ อนุตฺตโร

วัดพุน้อย

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2567

พระจ๊อด จนฺทโชติ

วัดวังเย็น

ต. วังเย็น อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2567

8,318 รายการ / 278 หน้า
1
2
3
4
5
6
7