เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปรีดาราม

รหัสวัด
02730613001

ชื่อวัด
วัดปรีดาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2444

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน ปี 2540

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
คลองจินดา

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
62 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นมูลนิธิวัดปรีดาราม

จำนวนเข้าดู : 1687

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 22:48:23

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:27:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดปรีดาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ โดยคุณยายส้ม ได้บริจาคที่ดินในการสร้างวัด พร้อมญาติโยมในบริเวณนั้น เมื่อสร้างขึ้นในตอนแรกได้เรียกชื่อวัดสร้างใหม่ว่า "วัดยายส้ม" ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดปรีดาราม"
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม รศ.๑๒๗ ขนาด ยาว ๑๖ วา กว้าง ๘ วา
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ ขนาด กว้าง ๑๗ ยาว ๔๘
มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วดังนี้
๑.พระอาจารย์ฮะ
๒.พระอาจารย์มา
๓.พระอาจารย์จู
๔.พระอาจารย์บู๊
๕.พระอาจารย์พัด
๖.พระอธิการเจิม วิสุทฺธิญาโณ
๗.พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ)    ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๘.พระศรีวีราภรณ์ (โสภา เขมสรโณ ป.ธ.๙ M.A.) วัดพระงาม พระอารามหลวง รักษาการเจ้าอาวาส  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
๙.พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย สุภาจาโร พธ.บ.) ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๑.พระมหาโสภณ ธมฺมธโร ป.ธ.๓, พธ.ม. พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน (ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
๒.พระมหามานพ พุทฺธิรํสี ป.ธ.๔, พธ.บ.   พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน (ฝ่ายศาสนศึกษา)

อาจารย์ใหญ่ประจำสำนักศาสนศึกษา
พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย) สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระมหาโสภณ ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระมหามานพ พุทฺธิรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระล้วน โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสวัสดิ์ พุทฺธสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระพยุง จิตฺตทโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระมหาสิทธานต์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2565

พระเอนก ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระภมร สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระสุพจน์ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระสมเกียรติ วิสารโท

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระปรีชา ธมฺมาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระบัญชา ปวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระมหาภพพล เตชพโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระมหานพรัช โมนมุนิ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระศักดิ์ชัย อนิญฺชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

พระธรรมศักดิ์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระประดิษฐ อภโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระมหาแสง ติณฺณกงฺโข

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระกิตติชัย อตฺตชโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

สามเณรณัฐพล บุญชู

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

สามเณรเอกพัน อินทอง

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

สามเณรอาชา วิวัฒนิวงศ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อไสว ฐิตว...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 928 ครั้ง

หลวงพ่อเกิดลาภ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1471 ครั้ง

หลวงพ่อนิล พระป...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1545 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดปรีดาราม (หล...

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2564

เปิดดู 1055 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด