เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปรีดาราม

รหัสวัด
02730613001

ชื่อวัด
วัดปรีดาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2444

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน ปี 2540

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
คลองจินดา

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
62 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นมูลนิธิวัดปรีดาราม

จำนวนเข้าดู : 1929

ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 09:12:17

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:27:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดปรีดาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ โดยคุณยายส้ม ได้บริจาคที่ดินในการสร้างวัด พร้อมญาติโยมในบริเวณนั้น เมื่อสร้างขึ้นในตอนแรกได้เรียกชื่อวัดสร้างใหม่ว่า "วัดยายส้ม" ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดปรีดาราม"
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม รศ.๑๒๗ ขนาด ยาว ๑๖ วา กว้าง ๘ วา
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ ขนาด กว้าง ๑๗ ยาว ๔๘
มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วดังนี้
๑.พระอาจารย์ฮะ
๒.พระอาจารย์มา
๓.พระอาจารย์จู
๔.พระอาจารย์บู๊
๕.พระอาจารย์พัด
๖.พระอธิการเจิม วิสุทฺธิญาโณ
๗.พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ)    ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๘.พระศรีวีราภรณ์ (โสภา เขมสรโณ ป.ธ.๙ M.A.) วัดพระงาม พระอารามหลวง รักษาการเจ้าอาวาส  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
๙.พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย สุภาจาโร พธ.บ.) ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๑.พระมหาโสภณ ธมฺมธโร ป.ธ.๓, พธ.ม. พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน (ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
๒.พระมหามานพ พุทฺธิรํสี ป.ธ.๔, พธ.บ.   พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน (ฝ่ายศาสนศึกษาและสาธารณสงเคราะห์)
๓.พระปลัด ศุภเกียรติ สุภกิตฺติ ประโยค ๑-๒, ร.บ. พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน (ฝ่ายการปกครองและสาธารณูปการ)
๔.พระมหาภพพล เตชพโล ป.ธ.๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน (ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์)

อาจารย์ใหญ่ประจำสำนักศาสนศึกษา
พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย) สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2567

พระมหาโสภณ ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระมหามานพ พุทฺธิรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระปลัด ศุภเกียรติ สุภกิตฺติ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2567

พระมหาภพพล เตชพโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2567

พระล้วน โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระสวัสดิ์ พุทฺธสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระพยุง จิตฺตทโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระมหาสิทธานต์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระเอนก ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระภมร สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระสุพจน์ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระสมเกียรติ วิสารโท

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระปรีชา ธมฺมาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระบัญชา ปวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระมหานพรัช โมนมุนิ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระศักดิ์ชัย อนิญฺชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระประดิษฐ อภโย

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระกิตติชัย อตฺตชโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-02-2567

พระนัฐพล ภทฺทจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2567

พระภูวเดช คุณเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระพงศกร วรสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2567

พระบรรพต ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-06-2567

พระจิรพงษ์ ถิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

พระภูริภัทร ภูริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

พระทินกร ทินฺนวโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2567

สามเณรณัฐพล บุญชู

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

สามเณรเอกพัน อินทอง

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2567

สามเณรอาชา วิวัฒนิวงศ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2567

สามเณรธันวา พรมแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

สามเณรภาสกร พะวัน

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อไสว ฐิตว...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 963 ครั้ง

หลวงพ่อเกิดลาภ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1491 ครั้ง

หลวงพ่อนิล พระป...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1585 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดปรีดาราม (หล...

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2564

เปิดดู 1085 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาส พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย) สุภาจาโร
โทร. 0928286928

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 3252659174
ชื่อบัญชี วัดปรีดาราม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดปรีดาราม