เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระไพบูลย์ ฐานธมฺโม

วัดใหญ่บ้านบ่อ

ต. บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2566

พระไพศาล จารุธมฺโม

วัดใหญ่บ้านบ่อ

ต. บ้านบ่อ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระชัยวัฒน์ จิรสุโภ

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2566

พระภูวดล ธมฺมวโร

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระเดชา ญาณเตโช

วัดศรีสุทธาราม

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-04-2566

พระสุทธิดช ฐานิสฺสโร

วัดหนองนกไข่

ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2566

พระพิศณุ ปญฺญาวโร

วัดหนองนกไข่

ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2566

พระสมชาย ปภากโร

วัดหนองนกไข่

ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2566

พระเกรียงไกร สุภทฺโท

วัดหนองนกไข่

ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2566

พระวันชนะ ฐานุตฺตโม

วัดท่าทอง

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2566

พระเสกสรร สุจิตฺโต

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-04-2566

พระวิเด็ด ฐิตคุโณ

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-04-2566

พระธีรยุทธ ภทฺทโก

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-04-2566

พระศักดิ์ดา สุมโน

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-04-2566

พระธนพล พลเตโช

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 12-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2566

พระบุญเลิศ ปุญญตโม

วัดหนองสองห้อง

ต. หนองสองห้อง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 12-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2566

พระจตุรงค์ อติพโล

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2566

พระอาชัญ ปวิชฺชญฺโญ

วัดบางปิ้ง

ต. นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระพงศ์ศิริ ชยธมฺโม

วัดคลองมะเดื่อ

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระโอ กตสาโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 02-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-04-2566

พระมหาพณา อนาวิโล

วัดบัลลังก์

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

พระครูใบฎีกาขวัญชัย ทินฺนวโร

วัดบัลลังก์

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

พระครูใบฎีกากันตินันท์ สุมงฺคโล

วัดทองขาหย่าง

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2566

พระธนะกิต วรวฑฺฒโน

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระองอาจ ฐานวีโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระกฤษดา กิจฺจธโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระกิตติ กิตฺติโก

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระปรีชา ญาณิสฺสโร

วัดถ้ำเขาน้อย

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2566

พระโคราช ธมฺมจาโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระมหาเอกภพ ปริปุณฺโณ

วัดประสาทสามัคคีธรรม

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

8,443 รายการ / 282 หน้า
1
2
3
4
5
6