เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอรรคพล สมาหิโต

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระกฤษดา ฐานวโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระวิศวะ อาภากโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระรินทร์ กนฺตธมฺโม

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2567

พระไฉ่ขี่ ปุญญาคโม

ดอนขมิ้น

ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2567

ณัฐสิทธิ์ คุณากโร

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

ต. เกษตรพัฒนา อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

ณัฎธเนศ อภิปุณฺโณ

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

ต. เกษตรพัฒนา อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

วชิรวิทย์ ปุญฺณญาโณ

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

ต. เกษตรพัฒนา อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

พระโกวิท โกวิโท

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระจตุรวิทย์ ฉนฺทสีโล

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระธีรพงษ์ โชติโก

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระวีรภัทร ธมฺมวีโร

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระธงชัย กิตฺติชโย

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระวิจิตร กตสาโร

วัดฤกษ์บุญมี

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระบุญลือ คุเณสโน

วัดองครักษ์

ต. องครักษ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

พระอุบล สุภกิจฺโจ

วัดองครักษ์

ต. องครักษ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

พระธนวัฒน์ กตฺตวณฺโณ

วัดราษฎร์บำรุง

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระชุติพนธ์ หฏฺฐจิตฺโต

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2567

พระนัทธี ฉนฺทโก

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2567

พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสมฺปนฺโน

วัดราษฎร์บำรุง

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2567

พระสมเกียรติ ถาวโร

วัดราษฎร์บำรุง

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2567

พระธนพงษ์ ฐิตสีโล

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2567

พระละเอียด ปญฺญาวโร

วัดคลองโมง

ต. องครักษ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2567

พระพงษกร ธมฺมธโร

วัดคลองโมง

ต. องครักษ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2567

พระชัชวาลย์ ฐานวุฑฺโฒ

วัดองครักษ์

ต. องครักษ์ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2567

พระชรินทร์ ชุตินฺธโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2567

พระจิรโชติ สุปติฏฺฐิโต

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2567

พระเฉลิมลาภ สิริเมธี

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2567

พระกิตติศักดิ์ ฐานสกฺโก

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2567

พระอดิศักดิ์ จกฺกวโร

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

8,339 รายการ / 278 หน้า
1
2
3
4
5