เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระไพโรจน์ ปญฺญาวโร

วัดนันทวัน

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระพงศ์ธร มหาสกฺโก

วัดรางตันนิลประดิษฐ์

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระวายุ โชติปญฺโญ

วัดรางตันนิลประดิษฐ์

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระกฤษฎา สิริสุวณฺโณ

วัดรางตันนิลประดิษฐ์

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระประยุทธ ธมฺมวโร

วัดนันทวัน

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระหนึ่ง ฐานวโร

วัดนันทวัน

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2566

พระเกียรติศักดิ์ รววณฺโณ

วัดนันทวัน

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2566

พระนาวี นรินฺโท

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2566

พระนวัต ฐิตปญฺโญ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระอุดมศักดิ์ สิริสาโร

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระเอกรินทร์ ทินฺนวโร

วัดหนองแขมพัฒนา

ต. ทะเลบก อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระอัมรินทร์ อินฺทสโร

วัดหนองแขมพัฒนา

ต. ทะเลบก อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระเจภิสา กิตฺติปาโล

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2566

พระสุวิทย์ โชติโก

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2566

พระศิขริน สุจิตฺโต

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2566

พระธีรเมธ ฉนฺทโก

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2566

พระจอมพล อติพโล

วัดถ้ำเจริญธรรม

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2566

พระปลัดจิรา วราโภ

วัดหนองแหน

ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอานุภาพ ปญฺญาทีโป

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระยุทธนา ญาณวีโร

วัดท่าทอง

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระสถาพร พรหมฺมสโร

วัดท่าทอง

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระสมศักดิ์ กิตฺติสาโร

วัดท่าทอง

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

วิชัย อัคฺคธมฺโม

วัดหัวโพธิ์

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระกฤษดา สจฺจวโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระเอกสิทธิ์ วิจิตฺตธมฺโม

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-05-2566

พระชัยณรงค์ อนุตฺตโร

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-05-2566

พระวัชรินทร์ อะิวโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระทรงวิทย์ เทวธมฺโม

วัดวังเย็น

ต. วังเย็น อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

ณัฐธัญ คุณากโร

วัดหลังศาลประสิทธิ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระพีระพงษ์ ธีรวํโส

วัดศรีจันทร์ภาวนาราม

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

8,443 รายการ / 282 หน้า
1
2
3
4
5