เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวรรณธีรวงศ์ ตาดี

ฉายา
ธีรวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
54 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลสระกระโจมเขต 1

จำนวนเข้าดู : 158

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 14:30:12

ข้อมูลเมื่อ : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 14:30:12

 
 
 
 

ประวัติ

๑. สถานะปัจจุบัน
          ชื่อ  พระครูสุวรรณธีรวงศ์           ฉายา  ธีรวํโส       
          วัด  สระกระโจม      ตำบล  สระกระโจม เขต ๑    อำเภอ   ดอนเจดีย์      จังหวัด  สุพรรณบุรี  
รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๗๐     โทรศัพท์   ๐๘๙-๒๕๗๘-๑๕๗
          หนังสือสุทธิเลขที่ ๑๓/๒๕๓๑    ออกให้เมื่อ วันที่ ๒  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๓๑
          เลขประจำตัวประชาชน  ๓ – ๗๒๐๖ – ๐๐๒๘๔ – ๙๔ – ๖
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ๑) เจ้าอาวาสวัดสระกระโจม                 พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                ๒) เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๑            พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. สถานเดิม
          ชื่อ – นามสกุล  นายทองดี    ตาดี          เกิด วันที่  ๒๘  เดือน  กันยายน      พ.ศ. ๒๕๑๑
          บิดา ชื่อ  นายเอี่ยม   นามสกุล ตาดี         มารดา ชื่อ   นางแพ        นามสกุล  ตาดี
          ณ บ้านเลขที่   ๒๕๓   หมู่ที่  ๑๐   ตำบล หนองสาหร่าย     อำเภอ  ดอนเจดีย์     จังหวัด สุพรรณบุรี
๓. อุปสมบท
          วันที่  ๒   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๓๑   ตรงกับวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ  เดือน ๖   ปี  มะโรง
          ณ วัด ดอนเจดีย์    ตำบล ดอนเจดีย์     อำเภอ ดอนเจดีย์     จังหวัด สุพรรณบุรี
          โดยมี    พระสิรินันทเมธี                      เป็นพระอุปัชฌาย์
                   พระทองคำ       อินฺทปญฺโญ       เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                   พระจำรงค์       จตฺตสลฺโล        เป็นพระอนุสาวนาจารย์
๔. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๔   จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากโรงเรียนบ้านโคกหม้อ
พ.ศ. ๒๕๓๖   จบการศึกษาพระปริยัติธรรม  น.ธ.เอก  เลขที่ใบประกาศนียบัตร สพ.๑๒๓/๒๕๓๕  จากสำนักวัดดอนเจดีย์      คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ. ๒๕๕๓.    จบการศึกษาประกาศนีบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ จาก (สถานศึกษา) มจร. หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ ฯ สุพรรณบุรี
                   พ.ศ. ๒๕๕๗   จบการศึกษาปริญญาตรี  การจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ จาก (สถานศึกษา) มจร. หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ ฯ สุพรรณบุรี      
          พ.ศ. ๒๕๕๙    จบการศึกษา ปริญญาโท  สาขาวิปัสสนาภาวนา จาก มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม
.งานปกครอง
                    พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกะดวง                   
                   พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นพระกรรมวาจาจารย์              
                   พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นเจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์           
                    พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นพระอุปัชฌาย์                      
                   พ.ศ. ๒๕๕๘      เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระกระโจม
                   พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นเจ้าอาวาสวัดสระกระโจม                  
                   พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นเจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๑        
                   พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผ่านการถวายความรู้โครงการเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่           
๖. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๘     เป็น ฐานานุกรมที่พระปลัด                           
พ.ศ. ๒๕๔๗     เป็น ฐานานุกรมที่ พระครูสมุห์                                 
พ.ศ. ๒๕๔๙     เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2549

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2524
โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มจร. นวบ. วัดป่าเลไลย์
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มจร. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส