เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระกระโจม

รหัสวัด
02720604001

ชื่อวัด
วัดสระกระโจม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2503

ที่อยู่
บ้านสระกระโจม

เลขที่
450

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระกระโจม

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72250

เนื้อที่
46 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 810

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 15:55:57

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสระกระโจม� �มีเรื่องเล่าสืบทอดกันมา� แต่หาหลักฐานอ้างอิงไม่ได้� เล่ากันว่าเมื่อ ครั้งศรีอยุธยาเสียแก่พม่านั้น� กองทัพพม่าได้ต้อนไพร่พลเชลยชาวไทย� ผ่านมาทางนี้ เมื่อมาถึงที่สระกระโจมพักขึ้นที่นี่� จึงเรียกที่นี่ว่า� สระกระโจม� เพราะที่ตั้งนั้นอยู่ริมสระน้ำ� เดิมวัดนี้มีชื่อวัดขุนศรีชัย� พ่อขุนศรีชัย� นายด่านอยุธยา� เป็นคนสร้างขึ้นครั้งแรก� ปัจจุบันนี้มีศาลเจ้าพ่อขุนด่านอยู่ที่ริมสระน้ำสระกระโจม� ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดสระกระโจมทอง� หมู่ที่ ๖� ตำบลดอนเจดีย์�� จังหวัดสุพรรณบุรี� และต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสระกระโจม� เพื่อเป็นการพ้องตามชื่อหมู่บ้าน
ได้ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
ปัจจุบัน� วัดสระกระโจม �ตั้งอยู่เลขที่� ๔๕๐� หมู่ที่ ๓� ตำบลสระกระโจม� อำเภอดอนเจดีย์�� จังหวัดสุพรรณบุรี�� สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย.
��������� ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศ� เมื่อวันที่� ๒๒� กุมภาพันธ์� พ.ศ. ๒๕๐๓� กว้าง ๔๐� เมตร� ยาว� ๘๐� เมตร
��������� มีที่ดินตั้งวัด� จำนวน� ๔๖�� ไร่ �๒� งาน�� �๒๐� ตารางวา� ตามหน้าโฉนดที่ดิน� เลขที่� ๑๙๙๕๐� จำนวน ๓๒ ไร่ ๓ งาน� ๔๐� ตามรางวา� โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๙๕๑� จำนวน ๑๓ ไร่ ๒� งาน� ๘๐� ตารางวา
��������� แต่เดิมวัดมีที่ดินอยู่� ๓๒ ไร่เศษ� ราวปี พ.ศ. ๒๕๑๒� หลวงพ่อพระครูโสภณอรรถโกวิท� ได้รวบรวมกำลังศรัทธาประชาชนจัดซื้อที่ดินจากนายน้อย� นางเกลี้ยง� หนูทอง เพิ่มอีก� �๑๓� ไร่� ๒� งาน� ๘๐� ตางรางวา��
��������� พ.ศ.๒๕๒๓� จากนั้นหลวงพ่อพระครูโสภณอรรถโกวิท� ได้ปรารภกับกรรมการวัดทั้งหลายว่าอยากจะสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น� เพราะลูกหลานที่จะเรียนให้สูงขึ้นก็ไปเรียนดอนเจดีย์ก็ลำบาก� จึงได้จัดซื้อที่ดินจากนายน้อย� นางเกลี้ยง� จำนวน ๔๑ ไร่ ๓� งาน� ๗๘� ตารางวา�� ������พร้อมกันนี้ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ๒๐๔ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน ��ได้ทำการยกให้ทางราชการ ��������ทางราชการตั้งชื่อให้เป็นเกียรติว่า โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา� และเปิดเรียนในปีเดียวกันนั้นเอง
��������� พ.ศ. ๒๕๒๘� หลวงพ่อพระครูโสภณอรรถโกวิท� ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ, วิหารปัญจมุข, เมรุ� ในคราวเดียวกัน
��������� พ.ศ.๒๕๓๒� หลวงพ่อพระครูโสภณอรรถโกวิท� ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญมหามณฑป
��������� พ.ศ.๒๕๓๙ หลวงพ่อพระครูโสภณอรรถโกวิท� ได้ดำเนินการก่อสร้างหอกลอง – ระฆัง� โดยการบริจาคของ คุณนลิน สุวิวัฒนธนชัย
��������� พ.ศ.๒๕๔๔� หลวงพ่อพระครูโสภณอรรถโกวิท� ได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าวัด โดยคุณนายสุดใจ� ปิ่นเกษร

ลำดับเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
๑. หลวงพ่อพัน
๒. หลวงพ่อสิน
๓. หลวงตาเจ๊ก
๔. พระอาจารย์ดำรง� ไม่ปรากฏหลักฐานว่า มาอยู่ พ.ศ.ใด
๕. พระอธิการตุ้ม�� ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.ใด ไม่ปรากฏ จนถึง� พ.ศ. ๒๕๑๐
๖.พระครูโสภณอรรถโกวิท� (บุญเหลือ� อตฺถโกวิโท )� เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑� ท่านได้จำพรรษาอยู่วัดสระศรีเจริญ ( หนองสระ)� ได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์� ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสระกระโจม� เป็นต้นมา
พ.ศ. ๒๕๓๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน�� พระสมุห์กลุ่ม� ฉายา ธนสีโล� เป็นรองเจ้าอาวาส ได้รับสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๗� ในนาม พระครูพิพิธกิจจานุกูล�� ได้มรณภาพเมื่อวันที่� ๑๖� มีนาคม� พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๙� กุมภาพันธ์� พระสมควร� พุทธรกฺขิโต� เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
�๗. พระครูสุวรรณธีรวงศ์� (ทองดี� ธีรวํโส) ได้ย้ายมาจากวัดหนองกะดวง ดำรงวตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (294.96 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือวิสุงคามสีมา (1.56 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสุวรรณธีรวงศ์ ธีรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระประเสริฐ ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระพงศ์ศกรณ์ กิตฺติโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระศิริศักดิ์ สิริจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระโรจนศักดิ์ รตนวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอดกฐินประจำปี2565

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

เปิดดู 198 ครั้ง

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันสงกรานต...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 3 ครั้ง

บรรพชาสามเณรภาค...

วันที่จัดงาน : 02-04-2566

เปิดดู 2 ครั้ง

วันสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 35 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 777 ครั้ง

หลวงพ่อสามสมัย

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 1319 ครั้ง

หลวงพ่อเงิน หลว...

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 1262 ครั้ง

เจดีย์สมัยอยุธย...

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 186 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

เพื่อนแท้

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

ความยากจน

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

ธรรมใดก็ไร้ค่าถ้าใม่ทำ

ข้อมูลเมื่อ : 16-04-2565

เปิดดู 235 ครั้ง

การฝึกสติ

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ทำไมต้องทำบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสระกระโจม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดสระกระโจม

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

วัดสะอาดปราศจาคโรคภัย

ข้อมูลเมื่อ : 16-04-2565

ทำความสะอาดวัดเพื่อศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565