เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9063 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7346 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรางตันนิลประดิษฐ์

รหัสวัด
02740306002

ชื่อวัด
วัดรางตันนิลประดิษฐ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2452

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2502

ที่อยู่
-

เลขที่
45

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองบัว

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
19 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034440564

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1099

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20:36:07

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:39:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดรางตันนิลประดิษฐ์ โดยสังเขป

   ในปี พ.ศ ๒๔๕๒ นายนิล-นางปาน แดงเภา มีศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวาเพื่อสร้างวัด
   เดิมชื่อวัดเจริญราษฎร์ศรัทธาราม (ภายหลังในพ.ศ.๒๔๕๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดรางตันนิลประดิษฐ์)โดยมีท่านพระอาจารย์บุญนาค ศรีอ่อน เป็นผู้ดูแล ได้ชักชวนประชาชนมาร่วมกันปลูกสร้างที่อยู่ชั่วคราวและถาวรขึ้น และท่านก็ได้ลาจากวัดนี้ไป                                                                                                                                       

   จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ พระสุดใจ สุวณฺณโชโต ย้ายมาจากวัดกระโจมทอง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ ๑๑ ปี จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่านได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงเสนาสะต่าง ๆ ที่กำลังทรุดโทรม ให้มั่นคงถาวร จัดหาทุนสร้างโรงเรียนประชาบาล วัดรางตันนิลประดิษฐ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2502 สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เป็นคอนกรีต และได้ผูกพันธสีมา เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดมา ทำให้วัดรางตันนิลประดิษฐ์เจริญรุ่งเรืองมาตาม ลำดับ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านได้มรณภาพลง สิริอายุรวม ๙๑ ปี ทางคณะสงฆ์ได้ทำการตั้งแต่ง พระสมศักดิ์ ธมฺมรตโน (พระครูสาครธรรมรัตน์) รองเจ้าอาวาสวัดใหม่ราษฎร์นุกูลมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ปกครองจนถึงปัจจุบัน                                                                                     
   ภายหลังจากที่ พระครูสาครธรรมรัตน์ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้น ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดเสียใหม่ บูรณปฏิสังขรณ์ที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อาทิเช่น กฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ์ วิหารพระพุทธไชยมงคล ตลอดจนเสนาสนะต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ พร้อมดูแลปกครองพระภิกษุให้เรียบร้อยตามหลักพระธรรมวินัย

           การบริหารและการปกครอง                                                                                                                                                      -มีเจ้าอาวาสมาแล้ว .....๑๑.....รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  

ลำดับที่ ๑ พระอาจารย์บุญนาค ศรีอ่อน            ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๕๓.... ถึง พ.ศ. ....๒๔๕๙....
ลำดับที่ ๒ พระอาจารย์ป้อม                             ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๖๑...  ถึง พ.ศ. ....๒๔๖๒....                                         
ลำดับที่ ๓  พระอาจารย์เป้า                              ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๖๓...  ถึง พ.ศ. ....๒๔๖๔...                                     
ลำดับที่ ๔  พระอาจารย์หลง                             ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๖๔... ถึง พ.ศ. ....๒๔๖๖....                                            
ลำดับที่ ๕  พระอาจารย์แปลก                          ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๖๖.... ถึง พ.ศ. ....๒๔๖๙...                                     
ลำดับที่ ๖  พระอาจารย์เรียน                            ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๗๐... ถึง พ.ศ. ....๒๔๗๘...                                               
ลำดับที่ ๗  พระอาจารย์ผิว                               ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๗๘..  ถึง พ.ศ. ...๒๔๗๙...                                         
ลำดับที่ ๘  พระอาจารย์แก่น                            ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๗๙.. ถึง พ.ศ. ...๒๔๘๐...                                        
ลำดับที่ ๙  พระอธิการสุวรรณ                          ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๘๐.. ถึง พ.ศ. ...๒๔๘๓...                                        
ลำดับที่๑๐ พระครูสุวรรณวรกิจ (สุดใจ)            ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๔๘๓.. ถึง พ.ศ. ...๒๕๔๙...                                                  
ลำดับที่๑๑ พระครูสาครธรรมรัตน์ (สมศักดิ์)     ตั้งแต่ พ.ศ. ...๒๕๔๙..  ถึง  ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระมหาชัยยุทธ เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระถวิล วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระนิวัฒน์ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-09-2564

พระสลัด อนามโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระประยูร ฐิติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2565

พระสมุห์ชัยรัตน์ ลีลวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-09-2564

พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระบุญมี อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระวีระศักดิ์ ญาณวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดรางตันนิลประดิษฐ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

ขอเชิญงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2565

เปิดดู 577 ครั้ง

เชิญร่วมทำบุญเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 12-04-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระพุทธไ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 909 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด