เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ) กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางไผ่นารถ

ต. บางไทรป่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระครูโสภิตสุตการ ธมฺมธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางแม่หม้าย

ต. บางใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระใบฎีกาอรรถพล พลสีโล

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

เทพประสิทธิ์ ญาณรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่เพชรรัตน์

ต. ศรีสำราญ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2567

พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ) สิทฺธิรตโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกระโดน

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระครูปลัดชิตวัสส์ ธวชฺชโย

วัดรางไทร

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระเทพปริยัติโสภณ วิสุทฺธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร ติกฺขวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดร่มโพธิ์ทอง

ต. ศรีสำราญ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) อภิชาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระครูสุวรรณปัญญาธร (แผน) ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนตาจีน

ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา) อติฉนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองดินแดง

ต. หนองดินแดง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระนรินทร์ ชาคโร

วัดท่าช้าง

ต. เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระใบฎีกาธงชัย อกฺกวีโร

วัดบางไผ่นารถ

ต. บางไทรป่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

ชำนาญ อคฺคชโย

สวนหงส์

ต. - อ. -

จ. -

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2564

ใบฎีกาสายทอง โชติมนฺโต

เลาขวัญ

ต. - อ. -

จ. -

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2564

พระสมุห์อดิศักดิ์ อติชาคโร

วัดทรงคนอง

ต. ทรงคนอง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง) จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหอมเกร็ด

ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระมหากำธร ฐิติสมฺปนฺโน

วัดช่องลม

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระปลัด สมควร พุทฺธรกฺขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองโกสูง

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูสิริวุฒิรังษี (พระมหาวีระ) วิสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดช่องลม

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระกิตติกรณ์ ปิยธมฺโม

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

นายนรินทร์ ใช้บางยาง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายราเชน เล็กเจริญ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายสุวิทย์ น้อยเจริญ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สท.บุญสิทธิ์ ปิ่นประดับ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สามเณรเบญจพล บุญหาญ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2567

สามเณรณัฐพล มีเจริญ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระโชติวุฒิ อิทฺธิญาโณ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2565

พระอำนาจ ฐานวโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

8,836 รายการ / 295 หน้า
291
292
293
294
295