เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังจาน

รหัสวัด
2710108006

ชื่อวัด
วัดวังจาน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
9/9

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังด้ง

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
42 ไร่ - งาน 50 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 504

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:24:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:17:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดวังจาน
วัดวังจาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ บ้านวังจาน ถนนลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตําบล วังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ ทิศใต้ จดห้วยแม่น้ำแคว ทิศตะวันออก จดลําห้วย ทิศตะวันตก จดนายเตียง เมืองเก่า อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ครึ่งปูนครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคาร เสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ                หอระฆัง, ห้องเก็บพัสดุภัณฑ์ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระประธาน ประจําอุโบสถ
     วัดวังจาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ สมัยก่อนวัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านวังจานมากทําให้ ไม่สะดวกในการเดินทางไปทําบุญ ชาวบ้านจึงได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสํานักสงฆ์ขึ้นโดยมีนายนิ่ง สังขวาปี เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาสนสถานขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และ บําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน หลังจากนั้น เจ้าอาวาสองค์ต่อมาก็ได้พัฒนาวัดเรื่อยมาถึง ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการสม ถาวโร            พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๙๐ รูปที่ ๒ พระทองคํา เตชวโร พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๙ รูปที่ ๓ พระอธิการเป๋า มหายโส  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๓ รูปที่ ๔ พระปลัดสําเริง จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๖ รูปที่ ๕  พระอธิการวิทยา ชานวีโร พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ รูปที่ ๖ พระอธิการเล็ก อภิสมฺปณฺโณ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗ รูปที่ ๗ พระอธิการพิทักษ์ ฐานิสฺสโร พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐ รูปที่ ๘ พระสมุห์ประถม สคารโว พ.ศ. ๒๕๔๑- ปัจจุบัน การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒
 

รายการพระ

พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมจิตร อินทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสายันต์ อกิญจโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด