เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังจาน

รหัสวัด
2710108006

ชื่อวัด
วัดวังจาน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
9/9

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังด้ง

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
42 ไร่ - งาน 50 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 320

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:24:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:17:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดวังจาน
วัดวังจาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ บ้านวังจาน ถนนลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตําบล วังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ ทิศใต้ จดห้วยแม่น้ำแคว ทิศตะวันออก จดลําห้วย ทิศตะวันตก จดนายเตียง เมืองเก่า อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ครึ่งปูนครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคาร เสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ                หอระฆัง, ห้องเก็บพัสดุภัณฑ์ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระประธาน ประจําอุโบสถ
     วัดวังจาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ สมัยก่อนวัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านวังจานมากทําให้ ไม่สะดวกในการเดินทางไปทําบุญ ชาวบ้านจึงได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสํานักสงฆ์ขึ้นโดยมีนายนิ่ง สังขวาปี เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาสนสถานขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และ บําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน หลังจากนั้น เจ้าอาวาสองค์ต่อมาก็ได้พัฒนาวัดเรื่อยมาถึง ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการสม ถาวโร            พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๙๐ รูปที่ ๒ พระทองคํา เตชวโร พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๙ รูปที่ ๓ พระอธิการเป๋า มหายโส  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๓ รูปที่ ๔ พระปลัดสําเริง จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๖ รูปที่ ๕  พระอธิการวิทยา ชานวีโร พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ รูปที่ ๖ พระอธิการเล็ก อภิสมฺปณฺโณ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗ รูปที่ ๗ พระอธิการพิทักษ์ ฐานิสฺสโร พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐ รูปที่ ๘ พระสมุห์ประถม สคารโว พ.ศ. ๒๕๔๑- ปัจจุบัน การศึกษา    มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒
 

รายการพระ

พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมจิตร อินทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสายันต์ อกิญจโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น