เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๓๙ วัดอินทาราม

แนะนำสถานที่
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๓๙ วัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นสำนักที่ได้รับพิจจารณาแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ในวาระการประชุม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

    

เส้นทางเข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๓๙ 

วัดมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม  ดังนี้
๑.  ด้านสถานที่
          ๑.๑  สภาพความพร้อมด้านอาคารสถานที่
                   ขนาดพื้นที่  ๘๖  ไร่  ๐  งาน  ๗๘  ตารางวา 
                   อุโบสถ จตุรมุข          จำนวน ๑ หลัง    ขนาด ๓๐X๓๙ เมตร
                   ศาลาการเปรียญ        จำนวน ๑ หลัง    ขนาด ๓๐X๓๐ เมตร
                   ศาลามาลี เพ็ญชาติ     จำนวน ๑ หลัง    ขนาด ๗X๑๕ เมตร
                   อาคารปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น       จำนวน ๑ หลัง    ขนาด ๑๕X๔๐ เมตร
                   ลานปฏิบัติธรรม ชื่อ สวนธรรมบูรพาจารย์         ขนาด ๕๐x๘๐ เมตร
          ๑.๒  ส่วนของห้องพัก จำนวนคนที่รองรับได้ ๑๐๐ คน
                   ประเภทห้องพัก
                             ศาลาการเปรียญ        จำนวน ๑ หลัง    ขนาด ๓๐X๓๐ เมตร
อาคารปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น       จำนวน ๑ หลัง    ขนาด ๑๕X๔๐ เมตร
                             ห้องพักเดี๋ยวชาย        จำนวน  ๑๐ ห้อง ขนาด ๓x๖     เมตร
                             ห้องพักเดี๋ยวหญิง       จำนวน  ๓   ห้อง ขนาด ๓x๖     เมตร
                   ประเภทห้องน้ำ
                             ห้องน้ำเดี่ยว              จำนวน  ๖   ห้อง ขนาด ๒x๓     เมตร
                             ห้องน้ำรวมชาย          จำนวน ๑๕  ห้อง ขนาด ๒x๓     เมตร
                             ห้องน้ำรวมหญิง         จำนวน ๑๕  ห้อง ขนาด ๒x๓     เมตร
          ๑.๓  ส่วนของห้องปฏิบัติธรรม
                   ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวนคนที่รองรับได้ ๑๐๐๐ คน
                   ห้องน้ำจำนวน ๓๐ ห้อง แยกเป็นชาย ๑๕ ห้อง หญิง ๑๕ ห้อง
          อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติธรรม
(๑)  อาสนะจำนวน ๕๐๐ ผืน (๒) หนังสือสวดมนต์ ๕๐๐ เล่ม  (๓) เสื่อ จำนวน ๑๐๐ ผืน (๔) มุ้งครอบ  ๑๐๐ หลัง (๕) หมอน จำนวน ๑๐๐ ลูก
          ๑.๔  ส่วนต้อนรับ
                   มีห้องโถงสำหรับต้อนรับ มีห้องน้ำสาธารณะ  จำนวน  ๖ ห้อง
          ๑.๕  สภาพแวดล้อมทั่วไป
                   มีป้ายบอกทาง ป้ายชื่อวัดสำนักปฏิบัติธรรม
                   มีไฟส่องสว่าง
                   มีที่จอดรถจำนวน ๑,๐๐๐ คัน ขนาดพื้นที่จอดรถ ๑๐ ไร่
๒.  ด้านวิปัสสนาจารย์
          มีพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๕ รูป
          ๒.๑  ชื่อ  พระสมุห์สมโภชน์  ฉายา   อินทวิริโย อายุ ๓๘ พรรษา ๑๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
ปริญญาโท (วิปัสสนาภาวนา) ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาและสำนัก สาสนเย๊กต้า ประเทศเมียนม่าร์
๒.๒  ชื่อ: พระณัฐธวัชพงศ์  ฉายา ขนฺติธโร อายุ ๒๕ พรรษา ๔ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
กำลังศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิปัสสนาภาวนา ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๓  ชื่อพระสุเทพ  ฉายา อินฺทสโร อายุ ๒๕ พรรษา ๕ วิทยฐานะ น.ธ. โท
จบหลักสูตร ประกาศนียบัติวิปัสสนาภาวนา (ป.วน) ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำลังศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิปัสสนาภาวนา ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๔ ชื่อพระสมใจ  ฉายา อินฺทสโร อายุ ๔๒ พรรษา ๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
จบหลักสูตร ประกาศนียบัติวิปัสสนาภาวนา (ป.วน) ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๕ ชื่อพระศุภเชษฐ์  สุภทฺโท  (สุคนธมณี) อายุ ๒๕ พรรษา ๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
จบหลักสูตร ประกาศนียบัติวิปัสสนาภาวนา (ป.วน) ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๖ ชื่อพระถวิล  โชติโก อายุ ๔๒ พรรษา ๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
จบหลักสูตร ประกาศนียบัติวิปัสสนาภาวนา (ป.วน) ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.  ด้านหลักสูตร
          ๓.๑  มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมดังนี้
                   หลักสูตรการอบรม ๓ วัน ๒ คืน
                   หลักสูตรการอบรม ๕ วัน ๔ คืน
                   หลักสูตรการอบรม ๗ วัน ๖ คืน
          ๓.๒  มีแนวการสอน/ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ดังนี้
                   แบบบริกรรม ยุบหนอ – พองหนอ
๔.  วัดแห่งนี้ มีจำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 
จำนวน ๕,๐๐๐ คน
๕.  วัตถุประสงค์/ข้อคิดเห็นในการเสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
          -  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
          -  เพื่อความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม
          -  เพื่อเผยแผ่หลักธรรมและสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไป
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติการเสนอขอแต่งตั้ง  ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม  ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  มาด้วยแล้ว
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
                             กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
 
                                                                              กราบเรียนมาด้วยความเคารพ
 
                                                                              …………………………………………
                                                                              (พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย)
          เจ้าอาวาสวัดอินทาราม หนองขาว
 

บรรยากาศ

สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด

แนวปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐานภาวนา
ยุบหนอพองหนอ

พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย        ประวัติ พระครูสมุห์สมโภชน์  ฉายา อินทวิริโย อายุ ๔๑ พรรษา ๑๕ วิทยาฐานะ 
นธ.เอก ปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ตำแหน่งทางการปกครอง  เลขาเจ้าคณะตำบลวังขนาย และ เป็นประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิปัสสนาภาวนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าสำนักสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๓๙ สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมวัดอินทาราม (หนองขาว) ตั้งอยู่ที่วัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โทร ๐๘๒ ๒๕๒๕ ๑๕๘
ที่อยู่อีเมล์ (E – mail) : sompoch25998@gmail.com
เว็บไซต์ : web.facebook.com/people/ พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย
สังกัด  มหานิกาย

วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม หลักสูตร ๓ วัน และ ๗ วัน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๓๙
วัดอินทาราม (หนองขาว)
ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
            การเข้าปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้
            •คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติธรรม •ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
            •ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
            •ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
            •ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
            •ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน
            •สิ่งที่ต้องเตรียมมา •สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
            •ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ การใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
            •ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมควรนำชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จำเป็น ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
           
•กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
ตารางเวลา
            •ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบตลอดโครงการ
            •รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลัก
สติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์
            •หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
            •งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
            •ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
            •ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตร และปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง
            •ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม ขึ้นกรรมฐานเดี่ยวก่อนเวลาที่กำหนด
 
•วันที่ ๑ วันศุกร์

  • •เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน
            •เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
            •เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกัมมัฏฐาน และวิธีปฏิบัติพระกรรมฐาน
            •เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
            •เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย
 
•วันที่ ๒ วันเสาร์ หรือ วันที่ ๒ ถึง วันที่ ๖ 
            •เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
            •เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
            •เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
            •เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
            •เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
            •เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย
•วันที่ ๓ วันอาทิตย์ หรือวันที่ ๗ 
            •วันปิดโครงการ •เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
            •เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
            •เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีให้โอวาท ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงความรู้สึก พิธีลาศีล ๘ สมาทานศีล ๕ ขอขมาศีล ขอขมา ธรรม ขอขมาพระกรรมฐาน พิธีถวายพระพร
 
 
                                                            ลงชื่อ..........................................................
(พระครูสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม (หนองขาว)
       เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๓๙

ตารางปฏิบัติธรรม

ไฟล์แนบ
(255.51 kb)

รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
100
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
อายุผู้มาปฏิบัติธรรม 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 85 ปี
สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้บกพร่องด้านการเดิน
รับถ้ามีรถเข็นส่วนตัว
ผู้บกพร่องด้านการเห็น
รับ
ผู้บกพร่องด้านการได้ยิน
รับ
ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
อยู่ปฏิบัติเป็นรุ่น ๆ
พักอยู่ปฏิบัติได้นานสุด
90 วัน
สถานที่ปฏิบัติ
ห้องประชุมรวม
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ห้องพักรวม (แยกชาย-หญิง)
มีเครื่องปรับอากาศ มีพัดลม
ห้องพักส่วนตัว (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
การเดินทาง
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๓๙  วัดอินทารามตั้งอยู่ภายในวัดอินทาราม ตัวตำบลหนองขาว หากเดินทางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ให้ใช้ถนนอู่ทอง (ทางหลวงหมายเลข 324) มุ่งหน้าตำบลหนองขาว (อำเภอท่าม่วง) ประมาณ 11.5 กิโลเมตร อยู่ทางซ้ายมือ
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
ชุดปฏิบัติธรรม
ฟรี
อาสนะรองนั่ง
มี
ผ้าคลุมตัก
มี
อาหาร
อาหารปกติ
เครื่องดื่ม
ชา กาแฟ โสม สมุนไพร
ความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ห้องพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอดเวลา
มี
บริการนวดเพื่อสุขภาพ
มี
ห้องอบสมุนไพร/สปา
มี
บริการอินเตอร์เนต WIFI
มี
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์วีดีโอ
มี
สินค้าชุมชน
ของที่ระลึก สินค้าชุมชนอื่น ๆ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เอไอเอส
ดีมาก
ดีแทค
ดีมาก
ทรูมูฟ
ดีมาก
คำแนะนำในการเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม
ตารางเวลา
          •ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบตลอดโครงการ
          •รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลัก
สติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์
    •หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
            •งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
            •ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
            •ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตร และปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง
            •ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม ขึ้นกรรมฐานเดี่ยวก่อนเวลาที่กำหนด
 
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
เว็บไซต์
-
มือถือ
0822525158
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
sompoch25998@Gmail.com

โดย : วัดอินทาราม

ที่อยู่ : ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 741

ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 22:58:43

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 16:30:49

 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรม 10 อันดับ

วัดประตูสาร

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู : 218

วัดคลองขอม

โดย วัดคลองขอม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู : 106

วัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู : 154

ปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์

โดย วัดห้วยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 135