เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีอุปลาราม

รหัสวัด
2710106001

ชื่อวัด
วัดศรีอุปลาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดศรีอุปลาราม

เลขที่

หมู่ที่

ซอย
_

ถนน
_

แขวง / ตำบล
หนองบัว

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71190

เนื้อที่
๒๓ ไร่ ๓ งาน ๐๘ ตารางวา

Line
_

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
๐๙๒-๙๙๕๕๒๙๕

โทรศัพท์
_

Fax
_

อีเมล์
_

จำนวนเข้าดู : 1051

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:55:35

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:52:40

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดศรีอุปลาราม

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว หมู่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขา ที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบริมฝังแม่น้ำ มีแม่น้ำศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่) ไหลผ่าน

อนาเขต
ทิศเหนือ                  ติดหมู่บ้าน
ทิศใต้                      ติดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก            ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก              ติดแม่น้ำศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่)

สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดศรีอุปลาราม แต่เดิมชื่อว่า “วัดหนองบัว” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศรีอุปลาราม” จากนั้นได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งวัดกับกรมการศาสนาจึงได้ใช้ชื่อพระราชทานนามว่า “วัดศรีอุปลาราม” มาถึงปัจจุบันนี้    วัดศรีอุปลาราม ตั้งอยู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว หมู่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสร้างขึ้นประมาณระหว่างราวปีพุทธศักราช ๒๓๓๕ - ๒๓๕๒ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แต่เดิมยังไม่มีซึ่งถาวรวัตถุใดๆ จนมาถึงช่วงหลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จึงได้สร้างพระอุโบสถหลังแรกขึ้นประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๒๒ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๔ และได้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๒ หลังจากนั้นปีพุทธศักราช ๒๔๕๕หลวงปู่เฒ่ายิ้ม จนฺทโชติ ได้ถึงแก่มรณภาพ พระโสภณสมาจาร (หลวงปู่เหรียญ สุวณฺณโชติ) จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ พระอุโบสถได้ชำรุดทรุดโทรมลง    หลวงปู่เหรียญ จึงได้รื้อและสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ณ ที่ตำแหน่งเดิม นับจากวัดได้สร้างขึ้นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ (๒๕๖๕) รวมสิริอายุได้เป็นเวลาราว ๒๐๐ กว่าปี มีเจ้าอาวาสปกครองวัดตามรายนามมีดังนี้

 1. หลวงปู่จีน
 2. หลวงปู่โบ้ย
 3. หลวงปู่เหม็น
 4. หลวงปู่กลิ่น
 5. พระอธิการยิ้ม จนฺทโชติ
 6. พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)
 7. พระอธิการเขียน กิตฺติคุโณ
 8. พระครูแหนง กลฺญาโณ
 9. พระใบฎีกาบุญเรือง ปภสฺสโร
 10. พระมงคลสิทธิคุณ (ลำใย ปิยวณฺโณ)
 11.  พระมหาคมคิด อติเมโธ
 12. พระครูสิริกาญจโนบล (วิเชียร วชิรปญฺโญ)
 13. พระอธิการเจริญ กนฺตวีโร
 14. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร)
 15. พระสัญชัย วชิโร
 16. พระครูศรีกาญจนวัฒน์ (ปิยวัฒน์ จารุธมฺโม)

รายการพระ

พระครูศรีกาญจนวัฒน์ จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระวีระ ฐิตสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูใบฎีกามนินทร จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระตินนท์ณัฐ ปฺุณณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระธนวัฒน์ จนฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระวันชัย ธมฺมวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

เทวฤทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-11-2564

สามเณรนิกร รุ่งฟ้า

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด