เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

รหัสวัด
10072533

ชื่อวัด
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

เลขที่
51

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไร่ขิง

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73210

เนื้อที่
450 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034323616

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นมูลนิธิ1.มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 2.มูลนิธิเมตตาประชารัก (วัดไร่ขิง) 3.มูลนิธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)

จำนวนเข้าดู : 12752

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 09:10:07

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 14:38:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาวัดไร่ขิง
    
วัดไรขิง แต่เดิมเป็นวัดราษฎรขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
     อาณาเขตของวัดไร่ขิง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๕๐ ไร่ โดยเป็นที่ตั้งวัด ๑๕๐ ไร่ เป็นที่ธรณีสงฆ์ ๓๐o ไร่ แบ่งเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ์ ดังนี้
      - ทิศเหนือ                    จรดแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน)
      - ทิศใต้                        จรดแนวผ่านสนามกอล์ฟ
      -  ทิศตะวันออก            จรดตำบลไร่ขิง
      -  ทิศตะวันตก              จรดตำบลท่าตลาด
      - ทิศตะวันออก             มีกำแพงล้อมตลอดพื้นที่ของวัด
      ทิศเหนือด้านหน้าวัด มีเขื่อนกั้นริมแม่น้ำตลอดแนว ทิศใต้และทิศตะวันออกมีกำแพงล้อมตลอดพื้นที่ของวัด

ต้นกำเนิดชื่อวัดไร่ขิง
    สำหรับชื่อวัดนั้น มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า พื้นที่วัดในอดีตมีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก และนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนในแถวนี้ว่า “ไร่ขิง” ต่อมาเมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ดังนั้น วัดจึงได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนว่า “วัดไร่ขิง”

วัดไร่ขิง เคยใช้ชื่อ “วัดมงคลจินดาราม”
      ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณโรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพรานท่านได้เสด็จมาที่วัดไรขิง และทรงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดมงคลจินดาราม” ทั้งทรงใส่วงเล็บชื่อเดิมต่อท้ายจึงกลายเป็น “วัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง)” เมื่อเวลาผ่านพ้นมานาน และคงเป็นเพราะความกร่อนของภาษาจีนทำให้วงเล็บหายไป คงเหลือเพียงคำว่า “ไร่ขิง” ต่อท้ายคำว่า “มงคลจินดาราม” จึงต้องเขียนว่า “วัดมงคลจินดาราม - ไร่ขิง” แต่ในทางราชการยังคงใช่ชื่อเดิมเพียงว่า “วัดไร่ขิง พระอารามหลวง” สืบมาจนทุกวันนี้

พระปฏิมากร
     องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ๕ ชั้น ซึ่งมีพุทธศิลป์ที่งดงามอย่างยิ่งในทางศิลปะที่ผสมผสานพุทธศิลป์ ๓ สมัย อันได้แก่ สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย และสมัยอู่ทอง คือ พระวรกายแบบพุทธศิลป์สมัยเชียงแสน นิ้วพระหัตถ์เรียวงามตามแบบพุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย และเฉพาะพระพักตร์ รูปสี่เหลี่ยม พระเนตรตรงกลางหลบต่ำ ที่สำคัญมีเส้นขอบพระศก (ไรผม) และเม็ดพระศก ขนาดเล็ก แน่นเหมือนหนามขนุน ตามแบบพุทธศิลป์สมัยอู่ทองหันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) ซึ่งหน้าวัดมีแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากที่ได้สร้างอุโบสถเสร็จแล้วนั้น ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) และได้ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดไร่ขิง มานานถึงปัจจุบันรวมนับได้ ๑๗๐ ปีกว่าแล้ว

ตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง
     หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีประวัติจากคำบอกเล่าหรือที่เรียกว่า “มุขปาฐะ” สืบต่อกันมาหลายตำนานตามตำนานกล่าวถึงการได้มาซึ่งองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นว่าได้ถูกอัญเชิญมาจากกรุงเก่า (อยุธยา) เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือกันมาก ในวันที่อัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นจากท่าน้ำที่หน้าวัดไร่ขิง ตรงกับวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ มีประชาชนมาชุมนุมกันมาก ในขณะที่อัญเชิญขึ้นจากน้ำสู่ประรำพิธี เกิดความมหัศจรรย์ แสงแดดที่แผดจ้ากลับพลันหายไป ความร้อนระอุในวันสงกรานต์กลางเดือนห้านั้น บังเกิดมีเมฆดำทะมึน ลมปั่นป่วน ฟ้าคะนองก้องในนภากาศ บันดาลให้ฝนโปรยลงมา ยังความเย็นฉ่ำใจทั่วหนทุกคนในที่นั้นเกิดความยินดีพากันอธิษฐานจิตว่า “ขอหลวงพ่อจักทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไป ดุจสายฝนที่เมทนีดลทำให้ชุ่มฉ่ำ เจริญงอกงามด้วยธัญญาหาร” และในบัดนี้ก็ปรากฏเป็นความจริงแจ้งประจักษ์ ว่าหลวงพ่อได้ดลบันดาลให้เกิดสภาพการณ์อย่างนั้นแก่ทุกคนที่ประพฤติธรรม

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง”
     (เริ่มตั้ง “นโมฯ...” ก่อน ๓ จบ) “กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา มะเหสักขายะ เทวตายะ อะภิปาลิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละจินตารามะ พุทธะปาฏิมากะรัง ปูชามิหัง ยาวะชีวัญจะ สุกัมมิโก สุขะปัตถิตายะ (สาธุ)”

เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง
     วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ทางวัดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในกลางเดือน ๕ ทางจันทรคติ แต่เนื่องด้วยตรงกับวันสงกรานต์พอดี การนับทางสุริยคติและทางจันทรคติไม่ตรงกันทางวัดจึงยึดถือเอากลางเดือน ๕ เป็นวันจัดเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

“ตำนานหลวงพ่อ ๕ พี่น้อง “พระพุทธปัญจภาคีวารีปาฏาหาริย์”
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑ ลอยไปตามแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ขึ้นสถิตที่วัดไร่ขิง เมืองนครปฐม ขนานนามว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง”
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒ ลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นสถิตที่วัดบางพลีใหญ่ใน ขนานนามว่า “หลวงพ่อโตวัดบางพลี”
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓ ลอยไปตาแม่น้ำเพชรบุรี ขึ้นสถิตที่วัดเขาตะเครา เมืองเพชรบุรี ขนานนามว่า “หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา”
พระพุทธรูปองค์ที่ ๔ ลอยไปตามแม่น้ำบางปะกง ขึ้นสถิตที่วัดวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนานนามว่า “หลวงพ่อโสธร”
พระพุทธรูปองค์ที่ ๕ ลอยไปตามแม่น้ำแม่กลอง ขึ้นสถิตที่วัดบ้านแหลม เมืองแม่กลอง ขนานนามว่า “หลวงพ่อวัดบ้านแหลม”

ลำดับเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดไร่ขิง
     วัดไร่ขิงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งมีอายุยาวนานถึงปัจจุบันนี้ได้ ๑๖๙ จากหลักฐานของวัดไร่ขิงมีเจ้าอาวาส ปกครองวัดมาแล้วรวม ๑๐ รูป ซึ่งปกครอง ตามลำดับดับนี้
๑. หลวงพ่อจาด
๒. หลวงพ่อคง
๓. หลวงพ่อรักษ์
๔. หลวงพ่อมุ้ย
๕. พระอธิการใช้ ปติฏฺโฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รูปที่ ๕ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๕๕ – พ.ศ. ๒๔๗๕ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – พ.ศ. ๒๔๗๗
๖. พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รูปที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๗๘ – พ.ศ ๒๕๐๐
๗. พระอาจารย์ชื้น ปฏิกาโร (รักษาการเจ้าอาวาส)
๘. พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม ทิฏฺโฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ และเจ้าคณะตำบลยายชา รักษาการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รูปที่ ๘ ต่อมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓
๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงรูปที่ ๙ และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐. พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รูปที่ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๔

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กิตฺตินฺธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2566

พระรัตนสุธี (รวม) สุเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระวชิรปัญญาภรณ์ (พงศ์พันธ์) ขนฺติโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2567

พระครูโสภณปฐมาภรณ์ (ทวี) สิรินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา) ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์) ปญฺญาธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2566

พระครูพิสิฐธรรมนันท์ (อิทธิพัทธ) ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2567

พระครูปลัดโพธิวรวัฒน์ (ถาวร) ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระครูปฐมรัตนาภรณ์ (สมัย) เตชสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2567

พระครูวินัยธรอภิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระมหาชนะชัย โสตฺถิโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาวุฒิพงษ์ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาขวัญชนก สิกฺขาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาอดิเรก อติเรโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาวัชระ วชิรเวที

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาวิง จิตฺตาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาวีรภัทร วีรภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาอลงกต วราลงฺกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาไพบูลย์ วิปุโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหานภูรินทร์ ฐิตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระปลัดพุฒิพงศ์ กิตฺติวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระปลัดปฐมชัย เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาจักรกฤษ ทินฺนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาพุฒิแผน ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาธนภูมิ ปุริสุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาเอกพจน์ ณฏฺฐวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระมหาธัญพิสิษฐ์ สุภธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

พระมหาสุชัชพงษ์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมุห์เสริมศักดิ์ เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมุห์พีรยุทธ ฐิตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

พระใบฎีกาวราวุธ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระใบฎีกาภมร คมฺภีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระใบฎีกาสุนันท์ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระทศพล พลปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระพรชัย จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระคงศักดิ์ จกฺกรตโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมโภช ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมชาย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระนรินทร์ จนฺทโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระไพรินทร์ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระวิรัช ธมฺมยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระพิเชฐ จนฺทโสรโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระทัศนัย ทสฺสนีโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระศุภกริช ปญฺญาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมชาย โสตฺถิทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระเฉลิมเกียรติ ภูริปัญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระจิรภัทร อธิปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระธิติวุฒิ อภิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระอานนท์ ภทฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

สามเณรกวีวัธน์ สิริทรัพย์ทวี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

สามเณรโกศล แสงวันทอง

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

สามเณรเกรียงไกร โชติโภคา

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

สามเณรทัตเทพ สัญนาค

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

สามเณรอภิชิต โพธิ์เงิน

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

สามเณรวีพัฒชา เจือจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ขอเชิญชวนร่วมทำ...

วันที่จัดงาน : 30-05-2567

เปิดดู 39 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

วันที่จัดงาน : 22-05-2567

เปิดดู 30 ครั้ง

เชิญชวนหล่อหลวง...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 119 ครั้ง

ขอเชิญ สาธุชนทั...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 62 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระบรมธาตุเจดีย...

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

เปิดดู 5547 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 2151 ครั้ง

บ้านดิน อินทณัฐ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 2956 ครั้ง

ศาลาหลวงพ่อ ๕ พ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 585 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สืบสานประเพณีสง...

ข้อมูลเมื่อ 18-04-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

พิธีเปิดงานเทศก...

ข้อมูลเมื่อ 01-04-2566

เปิดดู 148 ครั้ง

ท้าวเวสสุวรรณ ณ...

ข้อมูลเมื่อ 03-03-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระ...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2566

เปิดดู 220 ครั้ง

พระอุบาลี 100 ป...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2566

เปิดดู 242 ครั้ง

สาระธรรม

ในช่วงเวลาที่เราท้อแท้ สิ้นหวัง

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2566

เปิดดู 103 ครั้ง

ช่วงชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2566

เปิดดู 91 ครั้ง

จิตใจของคนเรา

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

เปิดดู 95 ครั้ง

ความสุข จะสอนให้เรารักคนอื่น

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2566

เปิดดู 87 ครั้ง

ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

สมบัติภายนอกนั้น ย่อมมีวันที่หมดไป

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

เขาทำผิดก็เรื่องของเขา

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

ไม่ต้องเป็นคนเก่งที่ชนะใครต่อใคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-06-2566

เปิดดู 177 ครั้ง

ชีวิตที่อย่างไงก็ต้องไปต่อ

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

สื่อมีเดีย

จิตรกรรมภาพสถาน...

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2566

เปิดดู 234 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด