เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนต์

ฉายา
สุทนฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
26 ปี

E-mail
narongsag@gmail.com

Line ID
wooop00

Facebook
Narongsak Suthon

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด

จำนวนเข้าดู : 1656

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:56:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 13:59:33

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ            :    พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฉายา สุทนฺโต  นามสกุล สุทนต์ 
                 
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ป.บส. ,รป.บ. ,ป.บันฑิต(วิชาชีพครู) ,พธ.ม. 


เกิด           :    วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ อายุ ๒๕ ปี พรรษา ๕
สถานที่เกิด   :      บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๖ ตำบลหนองขาม
                    อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
                    บิดาชื่อ นายเสงี่ยม  สุทนต์
                    มารดาชื่อ นางไสว   สุทนต์
อุปสมบท     :  วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา
                 ณ พันธสีมา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                 พระอุปัชฌาย์ พระเทพศาสนาภิบาล, ดร.
                 พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปฐมธีรวัฒน์
                 พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปฐมธรรมวงศ์
การศึกษา :      พ.ศ. ๒๕๕๗  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกศน.อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
                 พ.ศ. ๒๕๖๑   จบระดับ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
                 พ.ศ. ๒๕๖๔  จบระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 
                 พ.ศ. ๒๕๖๓  จบระดับ ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
                 พ.ศ. ๒๕๖๔  จบระดับ ปริญญาโท สาขา พระพุทธศาสนา (พธ.ม.)   
                 พ.ศ. ๒๕๖๑  สอบไล่ได้ ป.ธ.๔ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                 พ.ศ. ๒๕๕๗  สอบไล่ได้ น.ธ.เอก วัดดอนเจดีย์  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งหน้าที่
                 กองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
                 เลขานุการเจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด
                 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
สังกัด         :    วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  วัดไร่ขิง เลขที่ ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                 รหัสไปรษณีย์ ๗๓๒๑๐
Facebook :   Narongsak Suthon

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย