เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร

ฉายา
สิริเมโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
32 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี

จำนวนเข้าดู : 375

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:53:13

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 13:44:18

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
         ชื่อ พระมหาประกาศิต ฉาย าสิริเมโธ อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๒๒  
         วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๘, พธ.ด.
         วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     
๒. สถานะเดิม
         ชื่อ นายประกาศิต นามสกุล ฐิติปสิทธิกร  
         เกิดวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
         บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๒ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระบุรี
๓­. บรรพชา
         
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคาม พ.ศ. ๒๕๓๗
         ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลายไหล อำเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี
         พระอุปัชฌาย์ พระมหาประดิษฐ์ ฐิตเมโธ (พระราชธีราภรณ์) วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลายไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
๔. อุปสมบท
         วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
         ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
         
พระอุปัชฌาย์ พระเทพวิริยาภรณ์ (พระธรรมสุธี) วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
         พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปริยัติวัฒนกิจ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
         พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต วัดหัวลำโพง
 พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
๕. วิทยฐานะ
         พ.ศ. ๒๕๓๙   - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากวัดพระพุทธฉาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี
         พ.ศ. ๒๕๔๗   - สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค จากสำนักเรียนวัดวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
         
พ.ศ. ๒๕๕๖  - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) พธ.บ. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
         พ.ศ. ๒๕๕๗  - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พธ.ม. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
         
พ.ศ. ๒๕๖๑  - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พธ.ด. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) พธ.บ. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พธ.ม. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พธ.ด. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย