เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองนกไข่

รหัสวัด
02740207001

ชื่อวัด
วัดหนองนกไข่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม ปี 2505

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน มีนาคม ปี 2510

ที่อยู่
วัดหนองนกไข่

เลขที่
38

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองนกไข่

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1428

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 07:18:28

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองนกไข่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ หมู่ที่  ๔  ตำบลหนองนกไข่  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งมีนายแก้ว  ศรีจินดา  คหบดีชาวตำบลหนองนกไข่มีความศรัทธาได้บริจาคที่ดินจำนวน  ๒๓  ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัด  เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  มีท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว)  อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานรับมอบที่ดินจากนายแก้ว     ศรีจินดา  โดยมีท่านพระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ (หลวงพ่อแกะ  ญานธมฺโม )   อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนส้ม  เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการสร้างวัด  เมื่อวันเสาร์    ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖    ปีจอ  ร่วมกับประชาชนชาวตำบลหนองนกไข่ร่วมกันสละแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ ได้ก่อสร้างที่พักชั่วคราวหลังคามุงจาก  เป็นที่รักษาศีลของอุบาสก อุบาสิกา  และตั้งชื่อเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ  ชื่อตำบล (อดีตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำ  เป็นแหล่งหากินและเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดจนออกลูกหลานเป็นจำนวนมาก) จึงได้ชื่อว่า  “สำนักสงฆ์ตำบลหนองนกไข่”
     ในส่วนของกุฎีสงฆ์ ท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงปู่รุ่ง  ติสฺสโร)    อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ  ท่านได้ให้กุฎีจำนวน ๔ หลัง  เพื่อให้นำมาสร้างกุฎีเป็นที่พำนักสงฆ์  โดยมีพระสมบูรณ์   ขนฺติสาโร (สมบูรณ์  คงสกุล)  ที่ได้นิมนต์มาจากวัดบางยางมาเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ดูแลความเรียบร้อย  มีพระสงฆ์มาจำพรรษาจำนวน ๙ รูป  ต่อมาพระสมบูรณ์ได้  ลาสิกขาบท 
พระประดับ ปญฺญาพโล (พระครูสาครปัญญาคุณ (หลวงพ่อคับ))  ได้รับการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส  ในพ.ศ.๒๕๐๕  และได้ขออนุญาตตั้งชื่อวัดอย่างเป็นทางการว่า  “วัดหนองนกไข่ ”  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยเป็นวัดประจำตำบล เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลหนองนกไข่และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  อนึ่ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๐
ลำดับเจ้าอาวาส
          1.พระครูสาครปัญญาคุณ ( ประดับ  ปญฺญาพโล )    พ.ศ. ๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๔๓
          2.พระครูสาครคุณาภรณ์ ( สมชาย  ธมฺมกาโม )               พ.ศ.๒๕๔๓ – ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูสาครคุณาภรณ์ ธมฺมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2564

พระมหาธัญกิจ สุทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระครูสังฆรักษ์ เจริญ อคฺควิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2567

พระครูสมุห์ จักรพันธ์ ฉนฺทกุโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระครูใบฎีกา ธวัช จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระเสกสันต์ จินฺตามโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระมหาสมเกียรติ อริญฺชโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระศรายุทธ จิตฺตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระทวีศักดิ์ ธีรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2564

พระสมพงษ์ สุทฺธปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระนันทปรีชา สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระพงศกร ธนิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระเกรียงไกร สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2567

พระสมชาย ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี พ.ศ.2567

ข้อมูลเมื่อ : 23-04-2567

เปิดดู 52 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณร

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

เปิดดู 37 ครั้ง

ปฏิทิน ปฏิบัติงานประจำปี2567

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2567

เปิดดู 77 ครั้ง

โครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2565

เปิดดู 1136 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระบรมราชานุสาว...

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

เปิดดู 255 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด