เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางช้างเหนือ

รหัสวัด
2730611001

ชื่อวัด
วัดบางช้างเหนือ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2375

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2493

ที่อยู่
-

เลขที่
97/1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
คลองใหม่

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
62 ไร่ - งาน 16 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

โทรศัพท์
034-325-520

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิมูลนิธิวัดบางช้างเหนือ

จำนวนเข้าดู : 2422

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 19:29:17

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบางช้างเหนือ
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 
วัดบางช้างเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ / ๑ หมู่ ๓ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๔ – ๓๒๕๕๒๐ สถานภาพเป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕  ( ข้อมูลวัดจากกองพุทธฯ กรมการศาสนา   ออกหนังสือรับรองสภาพวัด )  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๓  เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
วัดบางช้างเหนือ  มีเนื้อที่บริเวณวัดประมาณ  ๖๐ ไร่เศษ  มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านหน้าวัด  เดิมเรียกกันว่า “ วัดใหม่ ”  ตามโบราณขนานนามกันมา  ซึ่งสันนิษฐานว่าเรียกตามชื่อคลอง  เพราะได้ขุดคลองขึ้นใหม่เพื่อส่งน้ำไปให้ราษฎรได้ใช้ทำนา  ก็เลยเรียกกันว่า “ วัดใหม่ ”  หรือ เรียกตามตัวอักษรหนังสือ เช่น ในโฉนดที่ดินเรียกตำบลว่า ตำบลคลองใหม่บางช้าง  เติมเข้าไปอีกก็มีดังนี้  จะถือได้ว่าวัดอยู่ระหว่างกลาง คือ ระหว่างคลองใหม่กับคลองบางช้างก็ได้  ต่อมาทางการโยกย้ายกันไปโยกย้ายกันมา  เลยมาอยู่ที่ตำบลคลองใหม่ดังกล่าว
มีคนเก่าเล่ากันมาว่า  ที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดบางช้างเหนือนั้น คือว่าสมัยหนึ่งไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๕๙   สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เสด็จตรวจตามวัดวาอารามต่างๆ โดยทางเรือ  มาตามลำน้ำท่าจีน  พอเสด็จมาถึงตรงหน้าวัดนี้ก็ตรัสถามผู้โดยเสด็จว่า “ วัดนี้ ชื่อว่าวัดอะไร ”  ผู้โดยเสด็จตอบว่า “ วัดใหม่ ”  แล้วก็เสด็จต่อไป  พอถึงปากคลองบางช้าง  ก็ถามว่า “ คลองนี้ คลองอะไร ” ผู้โดยเสด็จตอบว่า “ คลองบางช้าง ”  แล้วถามอีกว่า “ วัดที่อยู่ข้างนั้นวัดอะไร  ”  ผู้โดยเสด็จตอบว่า “ วัดบางช้าง ” แล้วจึงได้ตรัสว่า   “ คลองบางช้างอยู่ตรงกลาง  วัดใหม่อยู่ทางเหนือ  ควรชื่อว่า วัดบางช้างเหนือ  ส่วนวัดบางช้างอยู่ด้านใต้น้ำ ให้ชื่อว่า  วัดบางช้างใต้ ก็ดีนี่ ”  แล้วก็เสด็จต่อไป เลยเรียกกันว่า วัดบางช้างเหนือ มาจนปัจจุบันนี้

เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวัด
วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๙    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี    และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นื้ว  พร้อมทั้งเททองหล่อพระพุทธชินราชบูชา ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว และ๙ นิ้ว  พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงปลูกต้นโพธิ์ที่บริเวณหน้าอุโบสถด้านซ้าย  และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้าน  ที่เข้าเฝ้าฯ  รับเสด็จฯ  อยู่ในบริเวณวัด
วันที่ ๑๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๖  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  ได้ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ  และทรงสวมเกตุมาลาพระประธานในอุโบสถ  จากนั้นทรงปลูกต้นสาละที่บริเวณหน้าอุโบสถด้านขวา  และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ  รับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณวัด
หลวงปู่จ้อย  เป็นคณาจารย์ที่สำคัญองค์หนึ่ง  ที่มีชื่อเสียงมาก  ใครก็ตามเมื่อมาที่วัดบางช้างเหนืจะต้องระลึกนึกถึงหลวงปู่จ้อย  เหมือนอย่างที่คนไปวัดไร่ขิง  หรือพูดถึงวัดไร่ขิงจะต้องนึกถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิง  บางท่านบอกว่าเคยเห็นตอนท่านชราภาพมากแล้ว ท่านมรณภาพประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๔๒  อายุได้ ๘๐ ปี  หลวงปู่จ้อยเป็นเจ้าอาวาสรูปหนึ่งของวัดบางช้างเหนือ  หลังจากท่านมรณภาพแล้ว  ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือได้ร่วมกันสร้างองค์หลวงปู่จ้อยเป็นที่ระลึก  ปัจจุบันท่านเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าประชาชนในชุมชน  เมื่อต้องการทำกิจการงานต่างๆ  ก็ต้องมากราบนมัสการขอกำลังใจจากท่าน  ทำให้กิจการงานต่างๆ สำเร็จไปด้วยดีตามเหตุปัจจัย  ประชาชนในชุมชนนี้และใกล้เคียงนับถือหลวงปู่จ้อยกันมาก
 
วัดบางช้างเหนือ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดเหนือ ชื่อเดิมวัดใหม่ ตั้งอยู่เลขที่๙๗/๑ หมู่
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
 
การตั้งวัด
         ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕
         ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๓  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร
         ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด  มีเนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๑๖ ตารางวา  โดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นโฉนด เลขที่ ๑๗๔๑ , ๑๗๔๒ , ๑๘๑๗๐ , ๑๙๗๘๕ และ ๓๐๒๔๓
        
 อาณาเขต
         ทิศเหนือ       ยาว  ๑๐  เส้น  ๑๐  วา  ๒  ศอก    ติดที่ดินของนางสุข  ชิ้วนฤภัย
         ทิศใต้          ยาว   ๕   เส้น    ๓  วา  ๒  ศอก    ติดที่ดินของนายเยี่ยม  เลี้ยงรักษา
         ทิศตะวันออก ยาว    ๖  เส้น    ๘  วา  ๓  ศอก    ติดแม่น้ำท่าจีน
         ทิศตะวันตก   ยาว    ๘  เส้น  ๑๘  วา  ๑  ศอก    ติดถนนสาธารณะ (รพช. จังหวัด)
 
ที่ธรณีสงฆ์
         ไม่รวมกับที่ดินตั้งวัดข้างต้นนี้  มี  ๙  แปลง  รวมเนื้อที่  ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ   
            เป็นที่ราบลุ่ม โดยรอบเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นบ้านพักอาศัย ที่สวน แม่น้ำ ถนน โดยทางทิศตะวันออกติดแม่น้ำท่าจีน ทิศเหนือติดบ้านพักอาศัย ทิศตะวันตกติดถนน ทิศใต้ติดที่สวน และวัดตั้งอยู่ห่างจากตลาดสามพราน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประมาณ ๑ ก.ม. มีการคมนาคมโดยทางรถยนต์สะดวกสบาย
 
อาคารเสนาสนะ
         อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ซุ้มประตู หน้าต่าง หน้าบัน ลงรักปิดทอง ประดับกระจก บานประตู หน้าต่าง ลายรดน้ำ
         ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ชั้นล่างพื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๒ เป็นพื้นไม้
         โรงเรียนพระปริยัติธรรม  กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นไม้ ทรงไทยจัตุรมุข ตามแบบของกรมศาสนา
          กุฏิสงฆ์  จำนวน ๒๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๕ หลัง และตึก ๒ หลัง
         วิหาร  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย มีช่อใบระกา
         ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ทรงไทย ตรีมุข
         ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน ๔ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง
         เมรุ  แบบมณฑปจตุรมุข ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
          วิหารจตุรมุข  ๑ หลัง สำหรับประดิษฐานพระประธานของอุโบสถเก่า สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ใบเทศ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
          วิหารจตุรมุข   อนุสรณ์สถานในหลวงเสด็จฯ  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ใบเทศ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
นอกจากนี้ มีอาคารเสนาสนะอื่นๆ ดังนี้ หอระฆัง – กลอง ศาลาพักร้อน แท้งค์น้ำบาดาล
 
ปูชนียวัตถุ 
๑. พระพุทธรูป ประธานในอุโบสถเก่า ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๕
๒. พระพุทธชินราช ประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้วประกอบพิธีเททองหล่อเป็นองค์พระพุทธปฏิมา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน
๓. พระร่วงโรจนฤทธิ์ ประดิษฐานหน้าอุโบสถ มีขนาดสูง ๕ ศอก สร้างเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
๔. รอยพระพุทธบาทในวิหาร มีขนาดกว้าง ๑๘ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว สร้างเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
๕. ฐานชุกชีพระพุทธชินราชในอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
๖. ลายรดน้ำที่บานประตู หน้าต่างอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
๗. ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาดกว้าง ๕ เมตร สูง ๙ เมตร ประทับยืน ได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ สร้างรับเสด็จคราวล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย หลังจากเสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในอเมริกาและยุโรปเป็นเวลาหลายเดือน
 
การศึกษา
         ได้มีการเปิดสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  และเปิดสอนธรรมศึกษา สำหรับนักเรียนบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ชื่อว่า “สำนักศาสนศึกษาวัดบางช้างเหนือ”เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่า “ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบางช้างเหนือ” นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินวัด เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา และยังมีกิจกรรมที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด และที่อ่านหนังสือพิมพ์
 
พระภิกษุจำพรรษา
มีประมาณปีละ ๓๘ รูป
 
รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๗ รูป
๑.หลวงพ่อมา
๒.หลวงพ่อจ้อย
๓.หลวงพ่อมอญ
๔.หลวงพ่อแหวน                                                                ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕
๕.พระครูปลัดผัน แสงโสภา                          พ.ศ. ๒๔๗๕  ถึง พ.ศ. ๒๔๘๔
๖.พระพิศาลศึกษากร (สงัด อุคฺคเสโน)            พ.ศ. ๒๔๘๔  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
๗.พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ)            พ.ศ. ๒๕๔๔  ถึง ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม) รตนาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2566

พระครูปลัด การุณย์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2566

พระปลัดเลิศกมลชัย ธมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระรถ คุณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสุจินต์ สุขวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระปลัดกิตติ สีลโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอนุสรณ์ อติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระนราธิป ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระบุญแทน ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมหาอิทธิพล สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

พระพจน์ อติวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสาธิต อินฺทญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระพงษ์ยุทธ ยุตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมหาธีรักษ์ วณฺณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระชุมพล ญาณพโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระนพดล จิตฺตทโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระโสภิรักษ์ ปิยปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสมภพ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระศุภชัย ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระพนาดร สุวฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระวสันต์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2567

พระไกรพุฒิ ภทฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระเดชาพันธ์ ญานเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระวิเชียร ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระนวกร ภทฺทจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญเที่ยวงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2567

เปิดดู 68 ครั้ง

วัดบางช้างเหนือ-หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2566

เปิดดู 160 ครั้ง

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2566

เปิดดู 158 ครั้ง

วัดบางช้างเหนือ-วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

วัดบางช้างเหนือ-โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2566

เปิดดู 86 ครั้ง

เชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดบางช้างเหนือ

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๖ วัดบางช้างเหนือ

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู 257 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

พิธีทอดกฐินสามั...

วันที่จัดงาน : 24-10-2564

เปิดดู 104 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถหลังแรก

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 441 ครั้ง

ศาลาปฏิบัติธรรม...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 1274 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ตำนานปาฎิหาริย์...

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2567

เปิดดู 55 ครั้ง

อาจารย์ยอด : หล...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 39 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาส พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม) รตนาโภ
โทร. 0825939592

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงเทพ
เลขที่บัญชี 1660955574
ชื่อบัญชี วัดบางช้างเหนือ

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบางช้างเหนือ