เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดการุณย์ เชียงของ

ฉายา
ฐิตธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
51 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

จำนวนเข้าดู : 200

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:11:08

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 15:59:53

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระครูปลัดการุณย์ ฐิตธมฺโม
-----

๑.      ชื่อ
          พระปลัดการุณย์   ฉายา  ฐิตธมฺโม    อายุ  ๕๒    พรรษา  ๓๑   วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, พธ.บ.
          วัดบางช้างเหนือ    ตำบลคลองใหม่    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง           -  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
                                                  -  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ

๒.      สถานะเดิม
          ชื่อ  การุณย์  นามสกุล  เชียงของ   เกิด  ๔  ฯ  ๑๑    ปี กุน  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔
          บิดาชื่อ  นายอ่อน   เชียงของ   มารดาชื่อ  สง่า  เชียงของ    
          บ้านเลขที่  ๔๑  หมู่ที่  ๑  ตำบลคลองใหม่    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

๓.      บรรพชา
          วัน  ๖  ฯ  ๘  ค่ำ    ปี วอก    ตรงกับวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕
          ณ  วัดบางช้างเหนือ    ตำบลคลองใหม่    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์            พระครูวุฒิกรโศภน    ( พระพิศาลศึกษากร )
                                        วัดบางช้างเหนือ    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

๔.      อุปสมบท
          วัน  ๖  ฯ  ๘  ค่ำ    ปี วอก    ตรงกับวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕
          ณ  วัดบางช้างเหนือ    ตำบลคลองใหม่    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์            พระครูวุฒิกรโศภน    ( พระพิศาลศึกษากร )
                                        วัดบางช้างเหนือ    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พระกรรมวาจาจารย์   พระครูอภัยภัทรคุณ
                                        วัดเชิงเลน    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พระอนุสาวนาจารย์    พระมหาสุคนธ์  สุคนฺธโร    ( พระครูสุนทรสิทธิการ )
                                        วัดบางช้างเหนือ    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
 
๕.      วิทยฐานะ
          พ.ศ.๒๕๒๗            สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ
                                           ตำบลคลองใหม่    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ.๒๕๓๘             สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก    สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ
                                           อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ.๒๕๔๖            สอบไล่ได้บาลีประโยค ๑ - ๒    
          พ.ศ.๒๕๕๕            สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
                                          (ป.บส.)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       พ.ศ.๒๕๕๙              สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)    
                                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ความชำนาญการ    เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์


๖.      งานปกครอง
          พ.ศ. ๒๕๕๔           ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตำบลยายชา
          พ.ศ. ๒๕๕๕           ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
          พ.ศ. ๒๕๖๑           ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสามพราน
          
พ.ศ. ๒๕๖๔           ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวดนครปฐม


๗.      งานการศึกษา
          พ.ศ. ๒๕๔๖            ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนนักธรรม  สำนักศาสนศึกษาวัดบางช้างเหนือ 
                                           อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๔๙           ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ  ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
                                           ธรรมศึกษา  สำนักศาสนศึกษาวัดบางช้างเหนือ   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๕๔           เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวงจังหวัดนครปฐม

๘.     สมณศักดิ์
          พ.ศ. ๒๕๕๕       ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรม    ใน พระครูอดุลพัฒนาภรณ์  วัดเดชานุสรณ์
                                          เจ้าคณะอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ที่ “ พระปลัด ”

          พ.ศ. ๒๕๖๖        ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรม    ใน พระราชพุทธวชิราคม  วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
                                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามวรวิหาร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ “ พระครูปลัด ”

 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2555

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2