เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม) คงคา

ฉายา
รตนาโภ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

จำนวนเข้าดู : 787

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 20:30:21

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 15:26:33

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ พระพิพัฒน์ศึกษากร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ  
   ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 
ชื่อ                พระพิพัฒน์ศึกษากร  ฉายา รตนาโภ  อายุ  ๖๘  พรรษา  ๔๗   วิทยฐานะ นธ.เอก ,
                    ปริญญาโทหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (พระพุทธศาสนา)

สถานะเดิม      ชื่อ   พนม  นามสกุล  คงคา  เกิดตรงกับ วันอาทิตย์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ 
                    แรม  ๑๓ ค่ำ  ปีมะแม  เป็นบุตรคนที่  ๙  จากจำนวน  ๑๒  คน
                    บิดาชื่อ  นายทองสุข  คงคา  มารดาชื่อ  นางกิมไล้  คงคา  
                    ณ บ้านเลขที่  ๕๔  หมู่ที่  ๔  ตำบลสามพราน   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

บรรพชาอุปสมบท
                    ณ  พัทธสีมาวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                    ตรงกับวันเสาร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๙  แรม  ๗  ค่ำ  ปีมะโรง   
                    พระอุปัชฌาย์             :   พระครูวุฒิกรโศภน   วัดบางช้างเหนือ
                                                      อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                                                      (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  “พระพิศาลศึกษากร”)
                    พระกรรมวาจาจารย์     :   พระครูปลัดห้อย  ชุณฺหธมฺโม    วัดบางช้างเหนือ
                                                      อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม              
                    พระอนุสาวนาจารย์      :   พระครูจุ๊น  วิจกฺขโณ วัดบางช้างเหนือ
                                                      อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                                                      (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  “พระครูนิวิฐกิจจาทร” )
วิทยฐานะ
          พ.ศ.๒๕๑๐      :   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  โรงเรียนบ้านดงเกตุ
                                 ตำบลสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ.๒๕๒๒      :   สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ
                                  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ.๒๕๔๙      :   สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          พ.ศ.๒๕๕๑      :   ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะพุทธศาสตร์
                                            สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          พ.ศ.๒๕๕๓      :   ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (พธ.ม.)  คณะสังคมศาสตร์
                                            สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานปกครอง    
                    พ.ศ.๒๕๓๘      :   ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
                    พ.ศ.๒๕๔๓      :   ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
                    พ.ศ.๒๕๔๔      :   ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
                    พ.ศ.๒๕๕๔      :   ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลยายชา
                    พ.ศ.๒๕๕๕      :   ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์
                    พ.ศ.๒๕๖๑      :    ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสามพราน
                    พ.ศ.๒๕๖๔      :    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

งานพิเศษ       
          พ.ศ. ๒๕๔๔          :   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโรงเรียนสหศึกษาบาลี  จังหวัดนครปฐม        
          พ.ศ. ๒๕๔๔          :   เป็นพระธรรมทูตประจำตำบลยายชา
          พ.ศ. ๒๕๔๔          :   ได้รับอาราธนาเป็นประธานมูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
          พ.ศ. ๒๕๔๔          :   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                        โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๔๔          :   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                        โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๔๔          :   ได้รับอาราธนาจากโรงเรียน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                        โรงเรียนบ้านดอนทอง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๕๕          :   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิสหศึกษาบาลี  จังหวัดนครปฐม        
          พ.ศ. ๒๕๖๓          :   ได้รับอาราธนาจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  เป็นกรรมการประจำ
                                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาจุฬาลงกรณราช          วิทยาลัย 
                                        วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สมณศักดิ์       
          พ.ศ.๒๕๓๐      :   ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูสมุห์ ” ฐานานุกรมของ
                                  สมเด็จพระธีรญาณมุนี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร
          พ.ศ.๒๕๓๒      :   ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูพิทักษ์สุนทร” ฐานานุกรมของ
                                  สมเด็จพระธีรญาณมุนี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร
          พ.ศ.๒๕๔๘      :   ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัดคุณวัฒน์” ฐานานุกรมของพระธรรมคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดสามพระยา  เจ้าคณะภาค ๑๔ 
                                  กรุงเทพมหานคร
          พ.ศ.๒๕๔๙      :   ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
                                  ที่ พระพิพัฒน์ศึกษากร

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2530
พระครูพิทักษ์สุนทร
ได้รับ พ.ศ. 2532
พระครูปลัดคุณวัฒน์
ได้รับ พ.ศ. 2548
พระพิพัฒน์ศึกษากร
ได้รับ พ.ศ. 2549

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2522

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย