เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอดิศักดิ์ จกฺกวโร

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระธัญพิสิษฐ์ สุทฺธสีโล

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2567

พัฐฑรินทร์ อติพโล

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 20-04-2567

พีรณัฐ จนฺทสโร

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 20-04-2567

พระทราย ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหินแหลม

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

พระรัฐพล ฐานวโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

พระรุ่งรุจ สุทฺธจิตฺโต

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

พระเจษฎา อาชิโต

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

พระพีรพัฒน์ กนฺตาโภ

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

พระนิราศ อภิวํโส

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2567

พระคณนาถ สิริปญฺโญ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 12-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2567

พระนิวัฒน์ เขมจาโร

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

พระประกิจ วรกิจฺโจ

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

พระพิเชษฐ จารุวณฺโณ

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

พระกิตติเดช สีลเตโช

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-04-2567

พระธนวัฒน์ ธนปญฺโญ

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-04-2567

พระต่อศักดิ์ สีลโชโต

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-04-2567

พระประมวล รตนวณฺโณ

วัดหนองประดู่

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2567

พระรังสิมันตุ์ ธมฺมวโร

วัดทุ่งสกุลทอง

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2567

พระบุญลือ ปุญฺญวํโส

วัดสามเอก

ต. โคกช้าง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระภูวเดช คุณเตโช

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระอดิเทพ ชิตเทโว

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

สามเณรปกรณ์ วงชาลี

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พรวรายุทธ์ ปิยธมฺโม

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระกัญจน์ กญฺจโน

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2567

พระสิทธิพร วราสโย

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2567

สามเณรภาสกร พะวัน

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระนัฐพล ภทฺทจิตฺโต

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2567

พระจิรวัฒน์ จิตปญฺโญ

วัดบัวหวั่น

ต. บัวปากท่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระอำนาจ กตปุญฺโญ

วัดบัวหวั่น

ต. บัวปากท่า อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

8,850 รายการ / 295 หน้า
1
2
3
4
5
6