เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

รหัสวัด
02740114004

ชื่อวัด
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2492

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2500

ที่อยู่
บ้านสหกรณ์

เลขที่
1

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
สหกรณ์

แขวง / ตำบล
โคกขาม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
34 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034-857496

Fax
034-857496

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 2147

ปรับปรุงล่าสุด : 21 เมษายน พ.ศ. 2566 16:47:13

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:44:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา 

                วัดสหกรณ์โฆสิตาราม  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒  เดิมวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์มีกุฏิอยู่เพียง  ๑  หลังเท่านั้น และหลังคากุฏิมุงด้วยจาก  ซึ่งชาวบ้านสหกรณ์นิคมเกลือได้สร้างขึ้นเมื่อถึงคราวหน้าเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งแต่ละปีก็จะไปนิมนต์พระภิกษุที่วัดอื่นมาอยู่ชั่วคราวเพื่อชาวบ้านจะได้ประกอบกิจทางศาสนา  เช่น  ทำบุญ เป็นต้น         ซึ่งตอนนั้นเป็นการลำบากมากเมื่อคราวจะทำกิจทางศาสนาเพราะหาพระยาก  เมื่อออกพรรษาพระก็ไม่มีอยู่  และเมื่อกาลเวลาได้ล่วงมาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้มีพระประกาศสหกรณ์  อดีตเป็นรัฐมนตรีสหกรณ์  และหลวงจินดา อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยสหกรณ์นิคมเกลือ  และประชาชนชาวสหกรณ์  ได้พร้อมใจกันไปอาราธนาท่านพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร)  เดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดคอลาด  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งชาวสหกรณ์ได้อาราธนาหลวงพ่อพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร) ให้มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดสหกรณ์  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงพ่อท่านได้ทำเรื่องขอกับทางกรมการศาสนาให้สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นชื่อวัดสหกรณ์โฆสิตาราม  และท่านได้ก่อสร้างอุโบสถ  กุฏิ  ศาลา  และได้บูรณะวัดสหกรณ์โฆสิตารามให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนทุกวันนี้  และหลวงพ่อพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร) นับได้ว่าท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม รูปแรก
ลำดับเจ้าอาวาส
๑. พระครูโฆสิตธรรมสาคร(ขำ ทีปกโร) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
๒. พระครูสาครธรรมโฆสิต(สังวาลย์ ธมฺมาสโย) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ตั้งอยู่ที่บ้านสหกรณ์ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมโฆสิต ธมฺมาสโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระครูธรรมธร กีรติ ทีปงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระสมชาย วิวิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมณฑา จิตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระศักดิ์ฐิพงศ์ สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระยุทธ ขนฺติยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระชนะภัย เปมสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระวิมล ธนปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระมหาอินทรีย์น้อย ภทฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระครูสมุห์สมทรง พลวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปรีชา อาภาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมหมาย พลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณร ฉัตรเทพ ดำปานดี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระจักร์กฤษณ์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีสวดถอนติจีวราวิปปวาสสีมา สมานสังวาสสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 20-04-2567

เปิดดู 169 ครั้ง

โครงการ Bualuang Save the Earth

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู 29 ครั้ง

ซื้อที่ดินถวายวัด

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 95 ครั้ง

งานประจำปี2567

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 310 ครั้ง

โครงการสังฆประชานุเคราะห์วัดสหกรณ์ฯ

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

เปิดดู 78 ครั้ง

ประเพณีวันสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 13-04-2566

เปิดดู 854 ครั้ง

ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด

ข้อมูลเมื่อ : 08-04-2566

เปิดดู 466 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีวันสงกรา...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

วันวิสาขบูชา แ...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

สืบสานประเพณีวั...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ทำบุญวันเข้าพรร...

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

เปิดดู 154 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด