เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

รหัสวัด
02740114004

ชื่อวัด
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2492

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2500

ที่อยู่
บ้านสหกรณ์

เลขที่
1

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
สหกรณ์

แขวง / ตำบล
โคกขาม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
34 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034-857496

Fax
034-857496

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 830

ปรับปรุงล่าสุด : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:23:39

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:44:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา 

                วัดสหกรณ์โฆสิตาราม  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒  เดิมวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์มีกุฏิอยู่เพียง  ๑  หลังเท่านั้น และหลังคากุฏิมุงด้วยจาก  ซึ่งชาวบ้านสหกรณ์นิคมเกลือได้สร้างขึ้นเมื่อถึงคราวหน้าเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งแต่ละปีก็จะไปนิมนต์พระภิกษุที่วัดอื่นมาอยู่ชั่วคราวเพื่อชาวบ้านจะได้ประกอบกิจทางศาสนา  เช่น  ทำบุญ เป็นต้น         ซึ่งตอนนั้นเป็นการลำบากมากเมื่อคราวจะทำกิจทางศาสนาเพราะหาพระยาก  เมื่อออกพรรษาพระก็ไม่มีอยู่  และเมื่อกาลเวลาได้ล่วงมาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้มีพระประกาศสหกรณ์  อดีตเป็นรัฐมนตรีสหกรณ์  และหลวงจินดา อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยสหกรณ์นิคมเกลือ  และประชาชนชาวสหกรณ์  ได้พร้อมใจกันไปอาราธนาท่านพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร)  เดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดคอลาด  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งชาวสหกรณ์ได้อาราธนาหลวงพ่อพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร) ให้มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดสหกรณ์  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงพ่อท่านได้ทำเรื่องขอกับทางกรมการศาสนาให้สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นชื่อวัดสหกรณ์โฆสิตาราม  และท่านได้ก่อสร้างอุโบสถ  กุฏิ  ศาลา  และได้บูรณะวัดสหกรณ์โฆสิตารามให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนทุกวันนี้  และหลวงพ่อพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร) นับได้ว่าท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม รูปแรก
ลำดับเจ้าอาวาส
๑. พระครูโฆสิตธรรมสาคร(ขำ ทีปกโร) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
๒. พระครูสาครธรรมโฆสิต(สังวาลย์ ธมฺมาสโย) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ตั้งอยู่ที่บ้านสหกรณ์ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมโฆสิต ธมฺมาสโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระครูสังฆรักษ์ กีรติ ทีปงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-11-2565

พระสมชาย วิวิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมณฑา จิตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระศักดิ์ฐิพงศ์ สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระยุทธ ขนฺติยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระชนะภัย เปมสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระวิมล ธนปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระมหาอินทรีย์น้อย ภทฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระครูสมุห์สมทรง พลวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปรีชา อาภาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมหมาย พลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระปกรณ์ สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระพศวีร์ ยตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2565

พระสุรศักดิ์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณร ฉัตรเทพ ดำปานดี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระจักร์กฤษณ์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระรุ่งโรจน์ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานปิดทองนมัสการหลวงพ่อเสือ ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

ความปลอดภัยของการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

พิธีเททองหล่อพระ

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

เปิดดู 886 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศีล๕ บ้านสหกรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 182 ครั้ง

สวนครัวนำสุขพอเพียง ต้นแบบวัดสหกรณ์ฯ

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 1186 ครั้ง

ตู้ปันสุข วัดสหกรณ์ฯ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 148 ครั้ง

โครงการพระ บุก บ้าน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 329 ครั้ง

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ย

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1000 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันเข้าพรร...

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

วันอาสาฬบูชา ป...

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

เปิดดู 12 ครั้ง

หล่อเทียนจำนำพร...

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

เปิดดู 27 ครั้ง

วันวิสาขบูชา แล...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด